Interview med GAEREA

Foto: Season of Mist

Tilbage i juli smed vi hele 10 kutteklædte kranier efter GAEREAs nyeste album Limbo. Derfor var det jo oplagt at tage en snak med bandet om dette værk.

1: Det virker til, at Limbo har været en enorm succes. Jeg ser den tit nævnt som et muligt årets album. Regnede I med denne mængde af succes og opmærksomhed?

Tja, jeg ville lyve, hvis jeg under dette interview skulle portrættere mig selv som en, der var blæst bagover og lamslået over den rigtigt gode modtagelse, Limbo har fået på verdensplan. Vi tænkte ganske vist ikke over, hvor velmodtaget albummet ville blive, da vi forberedte, skrev og visualiserede det. Men vi arbejdede alle sammen fucking hårdt på denne her plade, og alle detaljerne var præcise og gennemtænkte. Det er da en fornøjelse, at så mange folk lovpriser albummet, det varmer virkelig vores hjerter og skubber os mod nye højder, men jeg synes, du skal vide, at jeg synes, vi fortjener noget af det på grund af det intense og hårde arbejde, vi var nødt til at lægge i dette album for at sikre, at det var en passende opfølger til Unsettling Whispers-albummet.

2: Det, som jeg virkeligt fandt fascinerende omkring Limbo, var, at I på en eller anden måde har formået at få smerte, lidelse og desperation til at lyde varmt og velkomment – hvordan gjorde I det?

Vi ved, hvordan smerte, pinsel og mental desperation virkelig ser ud. Og det er det her band, der har holdt mig langt væk fra de mørke tanker og grufuld opførsel. At udgive denne musik gør, at jeg endelig føler mig frigjort. Det er, som om himlen har åbnet sig, alt er enormt, og jeg kan endelig se alting omkring mig. Verden brænder og lider, det at kravle mod en eller anden løsning, der kan fjerne smerten, en magisk pille der vil fjerne alting på et øjeblik, men nu er vi alle klar over vore omgivelser. Resten vil altid forblive som andres tolkning af frihed. Limbo har helt sikkert hjulpet folk, der kæmper med depression og selvmordstanker, det kan vi læse i nogle af de breve, mails og anonyme beskeder, vi får fra vores Vortex Community. Jeg er egentlig ligeglad med, hvor ”black metal” vi var på denne her plade, også selvom jeg selv ser os i den verden, men hvis min musik kan hjælpe en række individer med at overkomme deres frygt, deres mentale problemer, så har alt omkring pladen opnået et helt nyt formål og eskaleret til noget helt unikt.

3: Jeres bandlogo er jo dæmonprinsen Asmodeus/Asmodais symbol. Hvorfor valgte I dette?

Det er et emne, jeg ikke vil fortælle for detaljeret om. Asmodeus-symbolet havde sit øjeblik i bandets begyndelse, og meget af den symbolik og metaforik, symbolet indeholder, er også at finde i de første sange, vi skrev til vores EP. Nu til dags har det intet med Asmodeus at gøre. Vi beholdt det som vores eget mærke for at minde os selv om, hvor vi kommer fra. Det er vores mærke og et af de symboler, som forbinder vores fans direkte til os. Det ændrer sig nok, som det konstant har gjort igennem årene, men jeg tror ikke, vi nogensinde dropper det helt.

4: For et band der har stort fokus på anonymitet, så er I meget synlige på diverse SoMe platforme. Hvis jeres identitet nogensinde blev offentliggjort, ville det så ændre GAEREA?

Vi er afgjort meget aktive på mange platforme, også live! Vi er meget bevidste om, hvad vi betyder som gruppe, som en kunstner er man nødt til at vide, hvordan man når ud til folk. Vi er lige så anonyme som vores fans, og ingen er nogensinde total unik eller endda ægte. Ingen er egentlig interesserede i, hvordan vi ser ud som individer, og det vi aldrig påvirke konceptet, som er GAEREA, så hvorfor prøve? Jeg føler virkelig, at vi aldrig vil vise vores ansigter i GAEREA. Det er kernen og det første artistiske standpunkt, jeg tog i bandet, og det forbliver det.

5: Albumcoveret for Limbo er noget anderledes sammenlignet med jeres tidligere udgivelser, hvorfor valgte I den stil i stedet?

Til syvende og sidst var dette cover nødt til at have en masse forskellige farver. At lytte til albummet er en farverig, smertefuld og ødelæggende oplevelse, og det gav mening at dykke ned i Enemy og tage de farver med til albummet, eftersom den film er en af de mest indviklede og spændende kunststykker, der virkelig hjalp mig til at skrive teksterne på Limbo. Jeg kan klart anbefale den til alle dem, som søger sig selv på samme måde, som jeg var.

6: Har det hele tiden været meningen, at GAEREA skulle været et maskeret, anonymt band?

Alle bærer en maske. Jeg ville aldrig kunne nå dit inderste væsen uden at snuble over forskellige masker og forskellige versioner af tidligere masker, som du nok har på din hylde med sociale kostumer. Vi bærer alle masker i vores dagligdag. Den eneste, der virkelig kender mine inderste tanker, mine mest nødvendige og tilfredsstillende følelser, er mig. Vi er ikke anderledes end vores publikum. Vi har bare nerverne til at omfavne det og accepterer det som vores tilstand og udvikler os derfra.

7: Det virker, som om GAEREA har en klar vision og retning. Er det vigtigt at have en plan og mål, hvis man vil være et succesfuldt band i 2020?

Jeg tror ikke, vi er i nærheden af at være et succesfuldt band. Vi kæmper hver dag som alle andre kunstnere. Jo, vi har da opnået meget på mindre end fire år som et band på grund af hårdt arbejde, men der er ingen smutveje. Vi havde aldrig adgang til nogen. Vi var altid nødt til at gå ind ad hoveddøren og opnå andres respekt ved at være os selv og gøre vores bedste for at være den mest professionelle kunstner i rummet.

Vi har lært vigtigheden i at have et godt forhold til de musikere, som vi elsker og får inspiration fra, som har en stærk tilstedeværelse på internettet, at styre en sund onlineforretning, fordi merchandise er 70 % af vores indkomst som band, og den vigtigste ting er at prøve at være et band, der kan betale for sine egne planer. Vi har ikke investeret egne penge i bandet i en rum tid efterhånden.

8: Nu da vi taler om 2020, så har det jo været et katastrofalt år, der startede med brandene i Australien og nu med Covid-19. Men for et band, der fokuserer på smerte og fortvivlelse, så må sådan et år vel være perfekt?

Uanset hvor meget vi viser vores had overfor menneskeheden og dens forudsigelige fejl, så elsker vi den ubegrænset for de (vi) er kernen i vores inspirationskilde. Vi har brug for samfundet for at kunne forblive i live, vi er nødt til at rejse og blive inspirerede af forskellige kulturer. Det er det, der bringer os sammen, så vi kan skabe noget så rørende som Limbo. Det er svært. Jeg ved ikke, om vores næste turne rent faktisk kommer til at finde sted fordi mange af spillestederne måske lukker, og hvis en ny bølge af virussen rammer os, så kan vi godt glemme alt om at turnere næste år også. Jeg bebrejder dog ikke virussen. Hvis vi som et samfund ikke kan finde en løsning, så kunst kan fortsætte ned ad sin vej og udvikling, så fortjener vi ikke nogen kunstnerisk bevægelse i verden.

9: Portugal er jo berømt for at have skabt ”fado”-musikken. Kan man kategorisere GAEREA som et fado-metalband, når nu I har sådan et enormt fokus på lidelse?

Interessant spørgsmål. Spørg mig i det næste interview vedrørende et fremtidigt album.

1: Limbo seems to have been a massive success, I've already seen it mentioned as a possible AOTY, quite a few times. Did you anticipate this amount of success and attention?

Well, I would be lying if I were going to conduct this interview portraying myself as someone who is beyond amazed and petrified by the very good reaction LIMBO has been getting on a worldwide aspect. It's true that we were not thinking about how well this album would make when preparing, writing and visualizing it. Still, we all worked very fucking hard on this record and all its details were precise and well thought out. Having the pleasure to have so many people praising the album is something that truly warms our hearts and pushes us to new heights but I’m just letting you know that I think we deserve some of this for how intense hard work we have put into this record in order to make it a fair continuation from the Unsettling Whispers Album.

2: What I found really fascinating about Limbo is, that you've somehow managed to make pain, misery and desperation sound warm and welcoming - how?

Because we know what pain, agony and mental desperation really looks like. And still, this band has kept me far away from the depths of these horrible behaviors and thoughts. I finally feel liberated by releasing this music. Some sort of an open sky where finally everything is vast and I can finally see everything around me. The world is still burning, suffering and crawling for any sort of solution that might take the pain away, a magic pill which will solve everything within the blink of an eye, but at least now we are well aware of our surroundings. The rest will always remain as freedom of interpretation by others. Limbo has surely helped some people with depression or even suicidal thoughts, as we can read in some letters and emails or even anonymous messages from some of our vortex community. Now, I really don't care about how “black metal” we are on this record even though I purely see us in the black metal realm but If my music is helping a small number of individuals to surpass their fears, their mental issues, everything about this record has achieved a whole new purpose and escalated into something truly unique.

3: Your band logo is the Sigil of Asmodeus/Asmodai, a demon prince. Why did you choose this?

I will never go into much detail on this topic. The Asmodai Sigil truly had its moment in the very beginning of this band and a lot of the metaphors and symbolic meanings related to it resembled in some of the first lyrics we ever wrote for the EP. Nowadays it has nothing to do with Asmodeus. We kept it as our own mark in order to remind ourselves where we came from. It's our mark and one of the symbols which relates our fans directly to us. It might morph, as it constantly did among the years, but I don't think we will ever drop it completely.

4: For a band that focuses a lot on anonymity, you are very visible on various SoMe platforms. If your identities were made public, would that change GAEREA?

We definitely are very active on a lot of platforms, including live! We are very aware of what we mean as a group, as an artist and we know how to reach our people. We are as anonymous as our fans and no one is truly unique or even real. No one will really care about how we look as individuals and that never interferes with the concept of GAEREA, so why even bother? I really feel we will never reveal our faces within GAEREA. That stands as the core and the first artistic stance I ever took in this band and still remains the same after some time.

5: The cover art of Limbo is quite a different style compared to your other albums, why did you decide to go for that style?

In the end, this cover art absolutely needed to have a lot of color schemes into it. Listening to this album is still a colorful, painful and devastating experience and it made all sense to dive into Enemy and bring those color palettes into this album as that movie is one of the most intricate and interesting pieces of art that helped me write these Limbo texts. I highly recommend it to everyone who is soul searching the same way I was.

6: Was GAEREA always supposed to be a masked, anonymous band?

Everyone wears a mask. I could never reach your inner being without stumbling upon different masks and different versions of previous masks you might have in your shelf of social costumes. We all wear masks in our daily lives. The only one who really knows my deepest thoughts, my crucial and most satisfying feelings is me. We are no different from any member of the audience. We just have the guts to embrace it, accept it as our condition and evolve from there.

7: It seems that GAEREA has a clear vision and direction, is it important to have a plan and a set of goals if you want to be a successful band in 2020?

I don't think we are anywhere near being a successful band. We struggle everyday like any other artist. Sure, we achieved a lot in less than four years as a band due to our hard work but there are no shortcuts. We never had access to any. We always had to enter by the front gate and earn the respect of others by staying truthful to ourselves and trying our best to be the most professional artist in the room. We have learned the importance of having a good relationship with the musicians we love and take inspiration from, have a strong presence on the web, manage a healthy online shop because merchandise is 70% of our income as a band and the most important thing is to try daily to have a band that can pays its own plans by its own. We have not invested any personal money on this band for quite some time now.

8: Speaking of 2020, this has been quite a catastrophic year, starting with the Australia fires and now with Covid-19. But for a band that focuses on pain and despair, such a year must be perfect no?

As much as we tend to show our hatred against humanity for their predictable flaws, we love them to death for they (we) are the core source of inspiration for GAEREA. We need society in order to stay alive, we need to be able to travel and be inspired by different cultures. That’s what brings us together in order to create something as touching as Limbo. It's tough. I don't know if the next tour is actually gonna happen because most of those venues might even close until then and if a second virus wave comes, we should forget all touring plans for another year. I don't blame the virus though. If we, society, can't find solutions for art to proceed its path and evolution, we do not deserve any artistic movement in today’s world.

9: Portugal is famous for creating "fado" music. Could one consider GAEREA a fado-metal band, be it that you have such an emphasis on agony?

Interesting question. Ask me this again in the next interview for a future record.