Interview med Gautier Serre (Igorrr)

Gautier Serre

I forbindelse med Igorrrs første danske koncert nogensinde, på Copenhell 18, fik jeg mig en snak med bandets geniale/gale bagmand, Gautier Serre, omkring tankerne og idéerne bag den ret så unikke musik.

 

1: Med ét ord, hvordan vil du så beskrive jeres lyd?

Tartiflette.

2: Hvad er historien bag navnet Igorrr?

Det var navnet på min ørkenrotte. Jeg havde en sort ørkenrotte, der lignede Igor fra Frankenstein, og da hun døde for mange år siden, blev jeg meget ked af det og besluttede mig for at bruge hendes navn til mine numre. Det er en slags hyldest til hende.

3: Der er ofte en masse dyr med i jeres musikvideoer – høns, heste osv. Hvordan kan det være?

Dyr inspirerer mig meget, især kyllinger. De er så distancerede fra musik; de er så frisindede. Jeg elsker idéen om at konfrontere dem med musik. Musik er lavet af mennesker, til mennesker. Jeg synes, at det er vildt fedt fx at lade en kylling komponere et stykke musik og bare skrive arrangementerne til det. Det giver et helt nyt musikalsk perspektiv.

4: Jeres musik er i sandhed unik. I hvad og hvor finder du inspiration?

Denne musik er rent faktisk bare en reaktion på livet. Det hele startede, da jeg var en teenager, der bare ledte efter et band eller en kunstner at lytte til, som kunne ødelægge alle begrænsninger i musik – et band, der var så langt fra den kedelige mainstreammusik fra TV og radioen dengang. Jeg fandt ikke et sådant band, så jeg endte med at skrive den musik, jeg ville høre. Det var, hvad der inspirerede mig. Jeg elsker metal, barok musik, elektronisk musik og traditionel balkanmusik, og jeg ville have al den musik, jeg elsker, samlet på ét sted uden adskillelse. Jeg tror, at resultatet er meget specifikt, men jeg skrev ikke musikken med det formål at tilfredsstille nogen. Det var meget mere personligt; at lave min egen ”ideelle” musik som en stor fest med metalfans, sigøjnere, elektronisk musiknørder, barokfans og indiske folkemusikere, der alle spiller sammen. Derudover spillede jeg i en masse bands dengang, og jeg var aldrig rigtig fri. Der var altid nogen, der beklagede sig over mine idéer, som ikke var almindelige nok til dem. Igorrr var også det sted, hvor jeg kunne udtrykke mig helt uden restriktioner og være mig selv musikalsk.

5: Var der et tema bag Savage Sinusoid ?

Ja, dog mere en idé end et tema. På dette album ville jeg arbejde uden at sample, alt imens jeg beholdt en komplet blanding af alle de stilarter, jeg elsker. Jeg ville opnå ”livefølelse” af musikken. Eftersom at der er mange musikalske universer, var jeg nødt til at finde den perfekte instrumentalist til hver stil og hvert instrument for at gøre det så godt som muligt. Jeg ville ikke spille alle instrumenter selv, eftersom at en fyr, der har brugt hele sit liv på at spille et specifikt instrument og en specifik stilart, lyder bedre end mig, der bare spiller lidt af hvert.

6: Kan du forklare konceptet bag det sprog, du bruger – kendt som ”öxxö xööx”?

Det er ikke mig, der har skabt sproget, så jeg kan ikke sige så meget om det, bare måden, jeg bruger det på i Igorrr. Det er et instinktivt sprog, og i Igorrr ville jeg bruge stemmen som et instrument. Jeg ville ikke have, at sproget skulle blive ”besmittet” af en intellektuel betydning. For mig er musik et universelt sprog, hjertets sprog. Jeg ville bruge stemmen på samme måde som en guitar, en tromme eller en violin: uden ord.

Jeg bryder mig ikke om politiske budskaber eller noget, der kræver rigtige ord.

7: I spiller på Copenhell her til sommer, og så vidt jeg kan se, er det første gang, I spiller i Danmark i det hele taget. Hvad er jeres forventninger til at spille her?

Vi glæder os meget! Har hørt en masse fantastiske ting om Copenhell. Vi kan slet ikke vente til at være der og møde det danske folk!

8: Foretrækker du at spille på festivaler eller mindre spillesteder?

Festivaler er altid fede, især sommerfestivaler, men at spille på en klub er altid særligt, da stederne er mindre, og man kan føle, at publikum reagerer på musikken. Det gør koncerten til en fælles, delt oplevelse fremfor ”en optræden foran et publikum”, som man nogle gange føler på en festival.

9: Hvad kan publikum forvente af Igorrr?

Jeg tror, at de kan forvente noget musik.

10: Har I tænkt jer at se nogle af de andre bands spille og nyde festivalen generelt?

Absolut. Jeg håber, jeg kan få set Deftones i år!

11: Hvad og hvem inspirerede dig til at blive musiker?

Jeg tror ikke, at der var noget band eller nogen kunstner, der virkeligt fik mig til at føle, at jeg skulle være musiker. Det var mere idéen om at lave min egen, personlige musik.

12: Hvad betyder musik for dig på et personligt niveau?

På et personligt niveau betyder musik for mig blast beats og barok musik fra morgen til aften.

13: Hvad er den største bedrift for Igorrr?

Indtil videre har den største bedrift været Savage Sinusoid. Jeg er så glad for og stolt over at have lavet et album som dette. Savage Sinusoid er i bund og grund det album, jeg ville have lyttet til som teenager, så at se det blive udgivet – af det samme label, som har udgivet materiale fra nogle af mine favoritbands – er for mig den største bedrift.

1: How would you describe your sound, using one word only?

Tartiflette

2: Where did the idea of the name, Igorrr, come from?

The name comes from my gerbil. I had a black gerbil which looked like Igor from Frankenstein, and when she died many years ago, I was very sad and decided to take her name to put on my tracks. It is a kind of a tribute to her.

3: There tends to be a lot of animals in your music videos: chickens, horses etc. How come?

Animals inspire me a lot, especially chickens, they have such a big distance to music, such a freedom of mind, I love the idea of confronting them to music. Music is basically made by humans, for humans, I find it very cool to, for exemple, let a chicken compose a piece of music and just write the arrangements from it. It brings new musical perspectives.

4: Your music is truly unique, where and how do you find inspiration?

This music is in fact just my reaction to life. It all started when I was a teenager looking for a band or an artist to listen to, destroying all the limits of music, a band far away from all the horribly boring mainstream musics from TV and radios back then. I didn’t find any band like that, so basically, I just wrote the music I wanted to listen to; this is what inspired me. I love metal, baroque music, electronic or traditional Balkan music and I wanted to have all the music I love in one place, without segregation. I guess the result is very specific, but I didn’t write the music with the purpose of pleasing anybody, it was more something personal, making my own « ideal music », like a big party with metalheads, gypsies, electronic music nerds, baroque-heads and Indian traditional musicians all playing together. Also, at that time, I was playing in some bands, and I never felt completely free as there was always somebody in the band complaining about some ideas, not regular enough for them. Igorrr was also the place where I could express myself without restriction and be myself musically.

5: Was there a theme to “Savage Sinusoid”?

Yes, an idea more than a theme: for this album, I wanted to work without any sample while keeping a complete variety of all the styles I love. I wanted to reach the « live feeling » of this music. As there are many musical universes, I had to find the perfect instrumentalist for each style and instrument. In order to make it as good as I could, I didn’t want to play all the instruments myself as a guy spending all his life playing a specific instrument in a specific style would sound way better than me playing just a bit of each.

6: Could you explain the concept of the language you use, which is refered to as “öxxö xööx”?

As I’m not the creator of this language I cannot say that much about it, only about the way I use it in Igorrr. It’s a kind of instinctive language, and in Igorrr I want to use the voice as an instrument. I don’t want the language to be « contaminated » by any intellectual meaning, for me music is a universal language, it is the language of heart, I want to use the voice the same way a guitar, a drum or a violin does: with no words.

I don’t care about political messages or anything that needs real words.

7: You will play at Copenhell this summer, and as far as I could tell, this is the first time you are playing in Denmark at all. What are your expectations of playing here?

We’re very excited about it! I’ve heard lots of awesome things about Copenhell, we can’t wait to be there and to meet Danish people!

8: Do you prefer playing at festivals or smaller venues?

Festivals are very cool, especially summer festivals, but playing in a club always has something very special as the places are smaller so you can feel more the people reacting to the music. It makes the concert like a shared experience more than a "performance in front of a crowd" which you can sometimes feel in some festivals.

9: What can the audience expect of Igorrr?

I think the audience can expect some music.

10: Do you intend to see some of the other bands play and enjoy the festival in general?

Absolutely, I wish I can see Deftones live this year !! 

11: What and/or who inspired you to become a musician in the first place?

I think there is no band or artist which specially pushed me for that at first, it was more about the idea of making my own personal ideal music.

12: What does music mean to you on a personal level?

On a personal level, music means for me blast beats and baroque music from the morning to the night.

13: What would be the biggest achievement for Igorrr?

Until now, the biggest achievement is Savage Sinusoid, I’m very happy and proud to have been able to make an album like this one. Savage Sinusoid is basically the album I wanted to listen to when I was a teenager and to see it released today on a label that released some of my favorite bands is for me the biggest achievement.