Interview med Marcus Siepen - Blind Guardian

Marcus Siepen

Interview med Marcus Siepen

 

Selvom de startede deres karriere indenfor Speed metal-genren har Blind Guardian udviklet sig til en af de helt store giganter indenfor Power metal-genren. Med deres fantasy temaer, Ringenes Herre-tekster og lignende har de taget verden med storm. Jeg fik mig en snak med rytmeguitaristen Marcus.

Pænt goddag Marcus, og tusind tak fordi du tog dig tid til dette interview.

Fornøjelsen er helt på min side!

Den nye Live CD er på vej, hvad kan vi forvente os fra den?

Det er den første live CD med Frederik (Trommer), og vi ville gerne vise en stor portion af vores katalog fra vores karriere. Det er et meget interessant mix af sange, hvor nogle bestemt ikke har været spillet ret meget live før.

Hvad med et nyt studiealbum, er det på vej?

ja, vi har faktisk to på vej. Et orkestralt album, og et ”normalt”. Vi begynder at lave vokalindspilninger næste år, da Hansi har brug for pauser imellem tournéer.

Jeg kan forestille mig at hans stemme får det, den kan trække?

Lige netop. Tre måneders tour på den måde gør intet godt for ens stemme, så han har brug for sine pauser. Hvilket er helt forståeligt - ingen af os bliver yngre jo!

Hvordan udvikler man sig som et prog band?

Det er utroligt vigtigt altid at stræbe efter at blive bedre til at spille på ens instrument! Vi prøver altid at skrive den bedste sang, som vi kan. Hver gang der er et nyt stykke i en sang, skal den føles som om det er det bedste nogensinde! Men grundelementerne for os som band må og skal altid være der!

I skiftede jo genre tidligt i jeres karriere, det har vel ændret lidt på ”grundelementerne”?

Ha, ja det er rigtigt. Men det var faktisk aldrig et bevidst valg. Det føltes bare så naturligt, og i virkeligheden var det alt, vi kunne gøre! Vi begyndte at skrive mere på akustisk, The Bard Song blev for eksempel skrevet der, og det gjorde at vi lagde stilen lidt om til det mere grandiose!

Så hvor meget af jer er så jer selv nu, og hvor meget skriver I for jeres fans?

100% os! Ha ha, hvis man prøver på andet, så taber man altså i det her game! Fansene gennemskuer, at du ikke mener det alvorligt mere! Folk er ikke dumme.

Hvor kommer jeres inspiration fra nu om dage?

Det kan stadig være alt; Bøger, film, en ny guitar, en ny lyd, hvad som helst faktisk. Heldigvis er vi nu i en alder med mobiler, som kan optage ordentlig lyd, så man kan nynne eller brumme en rytme ned, når man får ideen. Det er så pokkers besværligt at have en guitar med ned at handle og pludselig begynde at plimre på den! Haha!

Vi ser jo at flere bands begynder at snakke om pension efterhånden og hvor længe de har igen. Hvor længe tror du, Blind Guardian har igen?

Det er svært at sige. Vi bliver jo ikke yngre, det er helt sikkert. Men så længe vi kan holde til at spille koncerter uden at ødelægge os selv fuldstændigt, så bliver vi ved. Og så længe vi selvfølgelig kan præstere! Det hårde ved en tourné er jo ikke at spille koncerter. Det er næsten det nemmeste, for der er man høj på adrenalin hele vejen igennem. Det er det at rejse, som er skide hårdt! Du venter meget, og det er hårdt for ens psyke at føle, der er så meget spildt tid.
Vi er ikke tæt på at stoppe endnu, men hvis jeg ikke kan nyde at spille et show mere, så stopper jeg, helt sikkert!

Hvilken koncert har været din alltime favorit?

Det er svært, for der har virkelig været mange. Dog vil jeg sige at da Japan blev åbnet for os, så var det ret stort. Det var et marked som lå MEGET langt væk fra Tyskland på det tidspunkt, men det var rigtig fedt.

Ser du en ændring i shows nu om dage fra før? Var folk mere intense i gamle dage end nu om stunder?

Nogle af de folk som kommer til vores show var der også til vores første shows. Og de har deres børn med nu. Det er ret stort, når man ser flere generationer stå sammen. Dog er der kommet en meget træls ting ved koncerter, så derfor vil jeg sige dette:

LÆG JERES TELEFONER! Ingen gider se en shaky video optaget med dårlig lyd. I ødelægger oplevelsen for dem bag jer og også for os! Jeg vil se folk gå amok, eller som minimum smile og nikke anderkendende til mig. At se bagsiden af en telefon er simpelthen forfærdeligt for mig som musiker!

Er det tungt nogle gange at skulle vige Blind Guardian for Hanzi? Han laver jo mange ting rundt omkring.

Hvad end det er ”Demons and Wizards”, eller noget andet, så er det Blind Guardian som giver lov til det. Ikke omvendt. Vi er og har altid været prioritet nummer et, og så kan vi jo ikke rigtig tillade os at klage over hvad han bruger sin fritid på, vel? He, he.

Hvem er bedst, George R. R. Martin eller Tolkien?

George!

Okay?

Overrasket?

Bestemt! Star Wars eller Star Trek?

WARS! Uden tvivl!

Lovecraft eller Robert Jordan?

Jordan! Fantastiske bøger!

Marcus tak for din tid, Det var en fornøjelse

Fornøjelsen var helt på min side! Vi ses, Danmark! Vi glæder os til at se jer!

ENGLISH BELOW

 

Interview with Marcus Siepen of Blind Guardian

Despite starting their career as a speed metal band, Blind Guardian have evolved into one of the true behemoths of the Power metal genre. With their fantasy themes, Lord of the Rings inspired lyrics and such, they have taken the world by storm. I’ve had a talk with the rhythm guitarist Marcus

 

Hello Marcus, and many thanks for taking the time to do this interview.

Pleasure is all mine!

The new live CD is on its way, what can we expect of it?

It’s the first live cd with Frederik (drums) and we wanted to play a large portion of our catalogue from our career. It’s a very interesting mix of songs, some of which we never really played that much live.

What about a new studio album, is that on it’s way?

Yes actually we have two on the way; an orchestral and a regular. We start recording vocals next year, because Hansi needs a break in between tours.

I imagine that his voice takes a beating?

A three-month tour does nothing good for your voice, so he needs his breaks. Which is understandable, none of us are getting any younger!

How do you evolve as a prog band?

It’s incredible important to always strive to improve your skills as a musician! We try to write the best song we can. Each time there’s a new piece in a song, it must feel as if it’s the best ever! But our basic elements, as a band must be there!

You changed genre quite early in your career, that must have changed the ground elements a bit?

Ha, yes that’s right. But that was actually never a conscious choice. It just felt so natural, and in reality, that was all we could do. We started writing more acoustic, The Bard Song was, for example, written then, and that meant we changed our style to the more grandiose.

So, how much of it is for you and how much is for the fans?

100% us! Ha ha, if you try anything else, you’ll lose the game! The fans can tell if you aren’t serious anymore! People aren’t stupid.

Where do you find inspiration these days?

It can still be anything; books, movies, a new guitar, a new sound, it can be anything really. Luckily we live in an age with mobiles, that can record with a proper sound, so you can hum or whistle a rhythm down when you get an idea. It’s damn inconvenient to carry your guitar down to the grocery store and suddenly start plucking it! Haha!

We are seeing more and more bands talking about retirement and about how much longer they have left. How much time do you think Blind Guardian has left?

Hard to say. We aren’t getting any younger, that’s for sure. But as long as we have the stamina to play gigs without wrecking ourselves completely; we’ll keep going. And as long as we can perform! The tough part about a tour isn’t the gigs. That’s almost the easiest, since you are high on adrenaline. It’s the traveling that’s damn hard! You wait a lot and that makes your mind feel, that you waste a lot of time. We aren’t close to stopping yet, but if I can’t enjoy playing a show anymore, then I’ll quit for good, that’s for sure!

Which show has been your alltime favourite?

That’s tough, since there have been a lot. Though, I’d say that, when Japan opened to us, that was really big. That was a market FAR away from Germany at that time, but it was really awesome.

Were people more intense back in the day, than they are now?

Some of the people who show up at our shows, were also there at our first shows. And they bring their kids. It’s a huge thing, when you see multiple generations standing next to each other. Though, there is also one very annoying thing about shows, which is why I’ll say this:

PUT DOWN YOUR PHONES! No one wants to see, a shaky recording with bad sound. You are ruining the experience for those behind you and for us too! I want to see people go crazy or at least nod their heads and smile in approval. I don’t wanna see the back of a phone, that’s simply horrible to a musician like me!

Is it hard, some times, to have to set Blind Guardian aside for Hanzi? He does a lot of other things.

Whatever it’s ”Demons and Wizards” or something eles, it’s Blind Guardian that allows us to do it, not the other way around. We are, and have always been, priority number one, so we can’t really complain about what he does with his spare time now can we? Ha ha.

Who’s the better; George R. R. Martin or Tolkien?

George!

Okay?

Surprised?

Very! Star Wars or Star Trek?

WARS! No doubt!

Lovecraft or Robert Jordan?

Jordan! Amazing books!

Marcus, thank you for your time. It was a pleasure.

Pleasure was all mine! See you, Denmark! Looking forward to it!

 

 

Tilføj kommentar