Interview med David Ellefson

David Ellefson

Vi fik os en snak med Dave Ellefson om arbejdet med Metal Alliegance, og hans medlemmer i Megadeth

FOR THE ALLIANCE!

David Ellefson behøver næsten ingen introduktion. Som bassist i bandet Megadeth har han været med til at pionere thrash metal-genren og er en velfortjent del af The Big Four.  ”Lille Dave”, som han ofte bliver kaldt af hans kumpan Dave Mustaine, har desuden gang i projektet Metal Allegiance sammen med Mark Menghi, Mike Portnoy og Alex Skolnick. Deres andet album ”Power Drunk Majesty” er snart på gaden, og vi fik os en lille snak med Hr. Ellefson herom.

 

For at starte hårdt ud: I har jeres andet album på vej i Metal Allegiance, hvordan er det anderledes end det første album?

David: Jeg tror, at vi har haft mere fokus på at begrænse vores antal af gæstemusikanter og koncentreret os mere om at have flere vokalister til at komme til. Vi kiggede hovedsageligt imod Europa denne gang, med både Floor Jansen fra Nightwish, Johan Hegg fra Amon Amarth og selvfølgelig også Mark Tornillo fra Accept, som jo er her fra staterne, så han var et oplagt bud. Målet var i hvert fald at være mere fokuseret på dette.

Du har jo arbejdet sammen med en del trommeslagere igennem tiden. Hvordan er det anderledes at arbejde med Mike Portnoy kontra Dirk Verbouren?

David: Hovedparten er jo, at de kommer fra forskellige genrer og er respekterede ikoner indenfor hvert deres felt. Dirk er et ikon indenfor grindcore-genren, og så er der Mike Portnoy. Mike gjorde jo egentlig prog musikken metal! Jeg voksede op med bands som Rush, men Dream Theater gjorde den genre mere metal end nogensinde før. En anden ting ved at arbejde med Mike er, at han er et omvandrende musikalsk bibliotek med stor viden om samtlige sange, der er skrevet nogensinde! Det, som også er fascinerende ved Mike, er hans passion for musik. Jeg har f.eks. mistet en smule forbindelse med de ting, som inspirerede mig til at blive musiker i sin tid, men Mike har det hele dugfriskt. Vi startede jo alle som fans, så blev vi musikere, og så blev vi rockstjerner, og på et tidspunkt mister man noget af fornøjelsen og glæden ved det. Mike har stadig det hele intakt.

Hvor mange af sangene på MA-skiven har du skrevet?

David: Det er meget ligeligt, næsten 25 % til hver af os! Mike er naturligvis inde over det hele, siden det er i hans hus vi mødes og skriver det hele. Jeg har været inde over cirka 4-6 sange. Skolnick har selvfølgelig også været inde over det hele. Det, som nok er mit største bidrag, er, at jeg altid er lyrisk involveret i hele processen. For eksempel er titlen på skiven ”Power Drunk Majesty” min ide. Men jeg gav faktisk Menghi og Skolnick lov til at sætte sig selv på som producere. De er så tæt på studiet og har deres daglige gang, hvor jeg bor helt herovre i Arizona.

Dave Mustaine er naturligvis en nøglefigur i Megadeth-sangskrivning, hvordan er det for dig at bytte lidt rundt på det?

David: Jeg tror, at det er vigtigt at forstå, hvad ens rolle er i alle situationer. I Metal Allegiance er gulvet åbent for alle, og vi insisterer på, at alle bidrager, med det som de kan! Det giver naturligvis en ekstra byrde for mig, for som sagt bor jeg langt væk, men vi mødes alle sammen og skriver musikken samlet. Det giver en mere menneskelig følelse i albummet, fordi vi er mennesker, som er sammen om at lave det. Naturligvis er der småting og ændringer, som bliver sendt frem og tilbage, men hovedparten er altså lavet sammen. Hele præmissen for bandet er, at det skal være sjovt for os. Vi har alle sammen supertravlt med vores primære bands, men når vi så har fri og laver sådan noget her, giver det mig mulighed for at lade op, få mere energi og få passionen tilbage for musikken. Det smitter også af på alt andet, jeg laver.

Jeg plejer at sige, at der er 3 ting, som får bands til at gå fra hinanden. Penge, piger og sangkredit! Og i vores position er vi blevet ret ligeglade med pengene, så nu handler det om at have det sjovt og lave god musik!

Er der andre musikere, som du kunne tænke dig at arbejde med end dem, som I allerede har haft inde?

David: Jeg er meget taknemmelig for at være i en position, hvor jeg kan få lov til at arbejde med alle de her dygtige musikere. Især fordi vi i Metal Allegiance prøver at få flere forskellige aldersgrupper med. Jeg er den ældste med mine 53 år, Mike og Alex er tæt på, og Menghi er kun nogle og tredive, så han er jo bare et barn, haha.

Vi forsøger også at få mange forskellige genrer med, da det bidrager til, at vi ikke stagnerer. Vi har jo både haft Andreas Kisser og Max Cavalera med, og de har jo været pionerer inden for Nu-metal genren, og det er den slags folk, vi gerne vil have med.

Jeg kunne heller ikke forestille mig, at et projekt, som involverer Mike Portnoy, nemt stagnerer?

David: Mike er anderledes. Han er nok den mindst ”metal” af os med sine rødder i prog-verdenen. Han gik jo på Berkeley og var med i Dream Theater, men han er virkelig god til at minde os om vores rødder og vores egne cd-samlinger. Han husker, hvad han lyttede til dengang, og han minder os andre om, hvad vi lyttede til dengang. Jeg ville også ønske, at vi kunne lave en tour eller lignende med Metal Allegiance, men med vores individuelle arbejdsplaner er det altså svært at få til at gå op.

Er der nogen danske musikere, du kunne tænke dig at arbejde med?

David: Jeg arbejdede med Hank Sherman i et andet projekt, der hed Hail, og ellers – puha, det ved jeg næsten ikke. Jo, King Diamond ville være sjovt. Vi er gode venner, og det ville være dejligt at se ham igen.

Har de ændringer i konstellationen, I har haft i Megadeth, været en god ting for dig, så du har haft nemmere ved at spille med andre musikere?

David: Ja, helt sikkert! Selv Kiko (Loureiro – Megadeth), da jeg mødte ham og spillede med ham. Jeg blev hyret som en ”gæste-celebrity” til en jam, og jeg var meget imponeret over ham og tænkte med det samme, at jeg måtte have hans nummer. Jeg vidste på det tidspunkt, at der ville ske nogle interne ændringer i Megadeth, og så var det jo rart at være lidt på forkant med tingene! Dave ringer til mig, og så er jeg ambassadøren for bandet, sådan har det altid været. Jeg er et godt mellemled imellem os og andre folk.

Good cop/bad cop taktikken?

David: Lige præcis! Igennem hele min karriere har jeg lært, at det handler om forbindelser og netværk, og der er det mig, som står med kontakterne og er ansigtet udadtil, når vi skal snakke med andre. Enhver turnerende musiker, som læser det her, ved også, at ens indre verden bliver meget mindre, når man først er hjemme. Det er også derfor, at den her off-tid er god for mig, for det giver god energi tilbage.

Hvis et andet stort band ville have dig med, og du havde tiden, ville du så sige ja? Såsom Anthrax, Testament eller lignende? Det er selvfølgelig et rent hypotetisk spørgsmål!

David: Årh, puha. Altså hypotetisk ja, men der skulle stadig meget til. Jeg er jo kendt for at være Megadeth-bassisten, og jeg elsker Megadeth, jeg elsker medlemmerne og alt, hvad vi har bygget op sammen igennem årene, så vi skulle først være gået på pension, før det kunne ske, og det gør vi bestemt ikke lige foreløbigt!

 

Your second album is coming from Metal Alliegance. How is it different from the previous one?

David: I think that we've focused on limiting the number of guest musicians and concentrated on vocalists instead. We mainly looked towards Europe this time with both Floor Jansen from Nightwish, Johan Hegg from Amon Amarth and obviously Mark Tornillo from Accept, who is from the States, so he was a given. Anyways, the goal was to have this as our focus.

You have worked with many drummers during your career. How is working with Mike Portnoy different from working with Dirk Verbouren?

David: Most of them are from different genres and are respected icons within their field. Dirk is an icon of the grindcore genre, and then there's Mike Portnoy. Mike was the one who made prog metal music. I grew up with bands such as Rush, and Dream Theater made that genre more metal than ever. Another thing about working with Mike is that he is a wandering musical library with a vast knowledge of every single song ever written! Another thing which is fascinating about Mike is his passion about music. I've lost my connection with some of those things that inspired me to become a musician back in the day, but with Mike it´s still sitting fresh! We all started out as fans, then we became musicians and then rockstars and at one point you lose the feel and joy. Mike still has it though.

How many songs on the MA-record have you written?

David: It's very equal, almost 25% each! Mike is obviously involved in all of it since we meet in his house and write everything. I have been involved in 4-6 songs. Skolnick has also been all over it. My greatest contribution is that I am always lyrically involved in the entire process. For example, the title of the album "Power Drunk Majesty" was my idea. But I actually allowed Menghi and Skolnik to put their names on it as producers. They live close to the studio and are always there whereas I live all the way over in Arizona.

Dave Mustaine is obviously a key figure in the Megadeth songwriting, how is it for you to switch things around a bit?

David: I think it's important to understand what your role is in every situation. In Metal Allegiance everyone has the floor, and we insist that everyone contributes with whatever. It's an extra burden on my shoulders because I live so far away, but when we all meet up and write the music together it adds a human feel to the album because we are all human, writing together. Of course, there are small things and changes which we send back and forth, but the main part is written together. The entire premise of the band is to have fun. We are all super busy with our primary bands, but when we have the time to do things like this, it gives us the chance to recharge, energize and get some passion back into the music. Which affects everything else I do. I usually say that there are three things which makes bands split up. Money, girls and writing credits! And in our position, we don't care about the money, so it's all about having fun and make great music.

Are there any other musicians, besides the ones you have already worked with, that you would want to collaborate with?

David: I'm very grateful to be in a position where I get to work with all these great musicians. Especially because we in Metal Allegiance try to get people from different age groups involved. I'm the oldest at 53, Mike and Alex are close and Menghi is thirty-something, so he's a child, hah!

We try to incorporate as many genres as possible, so we don’t stagnate. I mean, we have had both Andreas Kisser and Max Cavalera onboard, and they have been key elements in pioneering the Nu-Metal genre, and that’s the kind of people we want!

I can’t really imagine a project involving Mike Portnoy growing stagnate?

David: Mike is different. He's the least metal of us with his prog-roots. He went to Berkeley and was in Dream Theater, but he is really great at reminding us of our roots and our own discographies. He remembers what he listened to back then and reminds us of what we listened to. I would wish we could do a tour or something as Metal Allegiance, but our individual schedules makes it impossible.

Are there any Danish musicians that you would want to work with?

David: I worked with Hank Sherman in another project, called Hail, and... Jeesh, I don't know, King Diamond would be fun. We are great friends and it would be great seeing him again.

Have the changes in the constellation in Megadeth been a boon for you, in terms of working with other musicians?

David: Yes, definetly! Even Kiko, when I met and played with him. I was brought in as a "guest celebrity" for a jam session and I was very impressed with him and thought that I had to get his number. I knew at that point that some internal changes were happening in Megadeth, so it's nice to be prepared. Dave called me, since I've always been the ambassador of the band. I'm a great mediator

The Good cop, Bad cop routine?

Exactly! Throughout my career, I've learned that it's all about connections and network, and it's me who's the one with all the contacts and go-to guy of the band. Every touring musician who reads this, knows that your world becomes a lot smaller when you are at home. Which is why all this off-time is great for me, because it gives me a lot of good energy back.

If another big band wanted you to join, and you had the time, would you join? This is hypothetical of course, but would you join Anthrax or Testament or the like?

Oh god! Hypothetically yes, but it would take a lot. I'm known as the Megadeth bass player and I love Megadeth, the members and everything which we've build over the years, so we'd have to retire before that could happen, and we aren't doing that yet!

Tilføj kommentar