Interview med Savage Hands

Savage Hands Lineup

Det amerikanske alternative-metal band, Savage Hands, fik for nylig en fremragende anmeldelse her på sitet for deres nyeste skive, Barely Alive. Vi fangede dem

I kom mere eller mindre ud af ingenting; kan I fortælle en lille smule om jeres baggrund i musikken?

Mikey: Det så virkelig ud, som om vi kom ud af ingenting, men vi har arbejdet sammen de sidste tre år. Vi kom alle fra bands, der mere eller mindre ramte en blindgyde i industrien og besluttede, at vi ville fortsætte med at forfølge musikken. Og før vores bands havde vi alle også en passion for vores respektive positioner i bandet.

Eftersom meget lidt vides om jer, kan I så ikke starte med at forklare hvem, der spiller hvad?

Mikey: Jeg er forsanger. Nate spiller bass og er supportvokal/harmonier. Justin spiller guitar og er supportvokal. Ryan spiller guitar og Jonny spiller trommer.

Hvem skriver teksterne og hvem laver musikken?

Mikey: Nate og jeg skriver det fleste af sangene. Når det kommer til de instrumentale dele af sangene, kan vi alle gode lide at være med. Til alle sangene på EP'en skrev vi instrumenterne før vokalen, så instrumenternes dynamik har stor indflydelse på, hvordan vokalen forløber og hvilken toneart jeg synger i. Men opgaven med at skrivningen og indspilningen får Ryan og Justin love at dele ligeligt mellem sig

I har fortalt os om de rå følelser omkring løgn, bedrageri, snyd og tyveri og hvordan det slår klik og I lader jeres virkelig følelser vise. Hvordan går det fra at være en del af jeres hverdag til at være en essentiel del af jeres musik?

Mikey: Lad mig se. Det er ikke nemt at snakke om, men så snart du kommer i gang, er det nemmere at snakke ud omkring. Det bliver næsten helt terapeutisk på en måde. Og at vide at vores og andres fejltagelser måske kan bruges af nogle derude, hjælper os til at blive ved med at fortælle vores historier på en måde, der ikke er undertrykt eller fordrejet. Det er lige på og hårdt.

I kom i kontakt med Andrew Baylis og med ham lavede I Barely Alive. Hvordan kom I i kontakt med ham?

Mikey: Vi alle, og vores respektive gamle bands har arbejdet med ham fra tid til anden. Vi boede alle tæt på hinanden og havde et godt venskab, før vi begyndte at skrive Savage Hands materiale. Vi havde det så i tankerne et stykke tid, hvor vi prøvede at gøre det så godt som muligt

I blev signeret af SharpTone Records rimeligt hurtigt og tidligt. Hvordan påvirker det jeres fremtid at have den slags support?

Mikey: Det gør os voldsomt begejstrede at komme tilbage i studiet og komme i gang med at skabe igen. Vi vil gerne overgå, hvad vi lige har lavet, ingen tvivl om det. Det vil kræve tålmodighed og mere tid. Men, på den anden side, vi ved, hvad vi kan og hvad vores ting er og nu kan vi virkelig slå hårdt ned på vores styrker og hvad fansene elsker mest ved Savage Hands

I min anmeldelse af jeres album, valgte jeg at kalde jeres genre for „Alternative heavy metalcore“. Er det for langt ude, eller lander det nogenlunde i nærheden af, hvad I ville kalde jer?

Mikey. Lad mig se. Det er ikke helt ved siden af. Jeg kan ikke lide at være lagt ind i en genre, der allerede er fastlåst. Ja, CD'en har berørt mange forskellige genrer, men jeg vil helst gerne kalde den vej, vi er gået, for „agressiv alternative“. Det er sådan, jeg beskriver det til folk. Det er ikke alternativ alene, men det er ikke tungt nok til at blive kaldt metalcore. Nogle dele, ja. Men ikke nok til at give den det stempel. Men så igen, så længe folk kan lide det, så kan de kalde det, hvad de vil. Så længe de husker vores navn.

Hvor kommer jeres inspiration fra?

Mikey: Vores inspiration kommer fra alle de mennesker, der har gjort os uret og de fejl, vi har lavet i vores liv. Vi laver alle fejl og vi lærer fra dem. Jeg synes, det er en af de mest inspirerende tanker i verden.

Nu hvor jeres album er ude, er det tid til at komme på tour. Hvis I kunne vælge, hvem ville I så gerne lave en double feature med?

Mikey: Sandsynligvis Sylar. Miguel var en kæmpe hjælp i dette projekt, og vi ville elske at returnere den tjeneste og støtte dem med for eksempel en tour.

Albummet Barely Alive har kun syv sange. Hvad har I ellers i gemmerne til os i fremtiden?

Mikey: Måske noget nyt musik i slutningen af året… hvem ved. Flere shows og muligvis toure i vente. Det vil tiden vise

Original Engelsk Version:

You pretty much came out of nowhere; can you tell us a little about your background in music?

Mikey: Yeah! We did pretty much come out of nowhere it seems, but we have been working for the last 3 years. We all came from bands that kind of hit a dead end in the industry and decided that we wanted to continue to pursue music. And before the bands we all had passions for our respective positions in the band. 

Since little is known about you, can you start by explaining who plays what?

Mikey: I am the lead vocalist. Nate plays bass and backup Vocals/harmonies. Justin plays guitar/backup vocals. Ryan plays guitar. And Jonny plays the drums.

Who does the writing of the lyrics and who does the music?

Mikey: Nate and I write most of the lyrics for the songs. 

When it comes to instrumental parts of the songs, we all like to sit in. For all of the songs on the EP we wrote the instruments before the vocals, so the dynamics of the instruments have a strong impact on how the vocals can go as far as patterns and the key that I sing in. But for the actual tracking and writing that job goes to Ryan and Justin equally. 

You have told us about the raw feelings of lies, betrayal, cheating, stealing and how you snap and let your true feelings show. How does that go from being a part of your everydaylife to being an essential of your music?

Mikey: Well it’s not so easy to talk about, but once you get going it gets easier to speak out about. It almost becomes therapeutic in a sense. And to know that our mistakes or others’ mistakes may be of use to someone out there helps us be able to continue to tell our stories, in a manner that isn’t subdued or altered. It’s straight up. 

You came in touch with Andrew Baylis and with him you made the album Barely Alive. How did you come in touch with Andrew?

Mikey: All of us and our old respective bands have worked with him in the past. We all used to live somewhat close to each other so we kind of made a great friendship before we started writing Savage Hands material. We sat on all of it for a while and tried to perfect it as best as we could. 

You were picked up by SharpTone Records pretty fast and early. How does it influence your future work to have this kind of support?

Mikey: Well, it makes us super excited to get back to the studio and start creating again. We want to top what we just did, no doubt. Which will take more patience and more time. But the good thing is we now know for sure what our thing is and now we can really hammer down on our strengths and what the fans love most about Savage Hands.  

In my review of your album, I decided to call your music genre “alternative heavy metalcore”. Is that too farfetched, or is it how you would describe yourself?

Mikey: Well... it’s not too far off. I don’t want to be labeled into a genre that’s already established. Yes, this CD has touched from a lot of different genres, but I’d like to call the route that we are going “Aggressive Alternative”. That’s how I describe it to people. Because it’s not alternative alone... but it’s not quite heavy enough to be labeled as metalcore. Some parts yes... but it’s not enough to give it that label I don’t think. But as long as people enjoy it, I don’t mind what they call it. As long as they remember our name.

Where does your inspiration come from?

Mikey: Our inspiration comes from all the people who have done us wrong, and mistakes we have made in life ourselves. Everyone makes mistakes and we learn from them. I think that’s one of the most inspirational things out there. 

Now that your record is out, it's time to hit the road. If you were to choose, who would you love to do a double feature with?

Mikey: Probably Sylar. Miguel was a huge help in this and we would love to return the favor and support them in a way such as a tour. 

The album Barely Alive only has seven songs. What else do you have in store for us in the future?

Mikey: Possibly some new music by the end of the year… who knows. More shows and possible tours in the talks. Time will tell. 

 

 

 

Tilføj kommentar