NOTBA4

Interview med Amorphis

Amorphis

Finske Amorphis har lige udgivet nyt album og annonceret deres tilhørende Queen of Time tour. Vi har snakket lidt med Oppu fra bandet om lige netop de ting.

Lad mig lægge ud med jeres nye album Queen of Time; hvordan vil du beskrive det med ét ord?

Oppu: Med et ord? Øhm, det er bombastisk.

Det er et godt ord. Bombastisk er et godt ord.

Oppu: Ja, det er det. Og det beskriver albummet ret godt. Men måske ville ambitiøst være endnu bedre, fordi man godt kan være bombastisk uden at være ambitiøs, så jeg vælger det sidste ord.  

Var der er et tema bag Queen of Time?

Oppu: Jeg tror ikke, det var noget bestemt tema. Jeg er ikke den rette person at spørge, fordi jeg skriver ikke vores tekster, der har vi Tomi, som vores tekstforfatter. Han har arbejdet med Amorphis i lang tid, og han laver ligesom teksterne i stil med den mytologiske bog Kalevala, som vi allerede brugte tilbage i 90’erne. Så han prøver at... nej, nej, han skaber på en måde tidløse tekster, som er inspirerede af finsk mytologi. Ja, lidt som finsk mytologi, og efter min mening bør sangtekster ikke forklares for meget, for det er meningen, at de skal berøre dig på et personligt plan på en eller anden måde, og hvis man laver et tema i teksterne, så ødelægger det lidt ideen med at lade folk skabe deres egen fortolkning af teksterne. Så derfor vil jeg helst ikke forklare dem for meget. Personligt laver jeg også min egen fortolkning af teksterne fra de bands, som jeg lytter til.

Med temaet, tænkte jeg også på måden musik føles og lyder på?

Oppu: Ja, det er meningen. Jeg tror, alt vores musik er tidløs. Vi følger ikke strømmen, vi tilføjer ingen moderne elementer til vores musik, fordi vi bare gør, hvad vi føler for, og vi er heller ikke et almindeligt metalband på nogen måde. Vi spiller alle slags musik: klassisk rock, progressiv rock, noget orientalsk, og vi tager det bare med ind, og gør det til metal. Og jeg tror ikke, vi har kopieret nogle moderne metalbands overhovedet. Jeg kan godt selv lide at spille klassisk rock: Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, men når det kommer til Amorphis, så spiller jeg musikken med tanker og indflydelse fra nogle af de store såsom Roger Waters, Jack Bruce og dem, og det er det samme for de andre gutter. De har også lyttet til, men ikke ladet sig influere for meget af fx Yngwie Malmsteen, Eddie Van Halen eller andre… Jeg er ikke fan af moderne musik, så det er svært for mig overhovedet at nævne nogen moderne guitarist, men altså, vi lærte at spille musik i starten af 90’erne, mens vi fik smag for progressiv rock, og det er der vores præg kommer fra, så derfor er musikken tidløs og teksterne bør også være tidløse, og det er i sidste ende det, der betyder noget. Når musik og tekst passer sammen, så kan folk forholde sig til begge dele, de kan få en god følelse fra musikken, relatere til teksterne og få noget personligt ud af dem.

Det er en god overgang til mit næste spørgsmål, som er, hvad der adskiller jeres band fra andre finske metalbands?

Oppu: Altså, vi er ikke påvirkede af metalmusikere. Vi spiller metalmusik, men vi beundrer musikere fra forskellige genrer. Hovedsageligt progressiv rock og klassisk rock og endda elektronisk musik. For eksempel, når jeg lyttede til Pink Floyd, så spillede jeg med, og det er der vores påvirkninger kommer fra: at spille. Og alligevel synes vi, det er fedt at spille metalmusik. Og det er det, der gør Amorphis anderledes end andre metalbands; de er udelukkende metalmusik, og du kan ikke finde noget andet der. Det er hurtig musik og virkelig moderne produktion, men det har aldrig nogensinde været tilfældet med vores musik.

I er også et gammelt band. Hvorfor og hvordan, tror du, er jeres band blevet så gammelt?

Oppu: Det er svært at sige… Jeg tror, det afgørende tidspunkt var engang i slut-90’erne, da Esa sagde til mig, ”har bare lyst til at blive ved” selvom der var nogle vanskeligheder forretningsmæssigt eller karrieremæssigt. Det var det vigtigste. Og jeg tror, at Amorphis har været et betydningsfuldt band – meget relevant. Faktisk mere relevant end i slut-90’erne, forstår du? Vi nyder stadig at spille sammen, vi bliver opstemte af den musik, vi komponerer, og vi er begejstrede for at få nye påvirkninger. Vi leder altid efter noget nyt, og vi prøver at lade dem inspirere vores musik, og vi er også meget opsatte på at prøve nye ting. Som på Queen of Time, hvor vi har kor, orkester, kvindelige vokaler og den slags ting. Vi har ikke holdt os til en bestemt stilart. Selvfølgelig er rødderne der altid, men vi er altid nysgerrige efter at prøve nye ting. Vi nyder hinandens selskab, og at spille med hinanden, og det er hovedsagen. Det er den vigtigste ting at være sikker på for at kunne opretholde en lang karriere.

Bare for at tage en kort pause fra det egentlige interview, vil jeg lige spørge: Hvad er din favoritpizza?

Oppu: (griner) Tja, det må være den finske opfindelse ligesom kebab, men en vegansk udgave af det, fordi jeg er veganer. Der skal være vegansk kebab, champignoner, oliven og noget vegansk ost. Det er det. God mod tømmermænd. Vi får altid en after-show-pizza efter et gig. Så jeg er faktisk ikke særlig interesseret i at spise pizza mellem turneerne.

Nu vi snakker om turnelivet: Har du nogle sjove historier fra livet på landevejen, som du har lyst til at dele?

Oppu: Nutildags er det på en måde lidt kedeligt, fordi vi ikke drikker så meget mere, fordi vi er i 50’erne. Vi er gamle gutter, vi kan ikke længere bruge alkohol, sådan som vi gjorde før. Men i de gode gamle dage havde vi mange sjove stunder, som dog er lidt svære at genkalde sig af bestemte grunde. Jeg er faldet ned fra scenen et par gange, ha ha. Det er svært at komme i tanker om sjove historier her og nu, men vi mødes, får et par øl og fortæller sjove historier. At turnere er ikke så glamourøst, som folk tror. Masser af ventetid. Og enkelte sjove øjeblikke; men det er svært at komme i tanker om nogen specifikke.

Når I turnerer, besøger I så nogen turistattraktioner eller noget specielt for det land, som I er i?

Oppu: Ja, hver gang. I hver eneste by prøver vi at finde en særlig ting eller instrumentforretninger, og vi besøger attraktioner hvor som helst. Det har også ændret sig over årene. I gamle dage blev vi bare i bussen eller backstage, men nu står vi ret tidligt op og tager ud og ser byen, fordi vi har et godt road crew, så vi behøver ikke være der til lydprøverne, og så kan vi underholde os med at tage på sightseeing.

Har I set noget fedt i Danmark? Jeg ved, I var her sidste år.

Oppu: Ja. Vi gik en lang tur. Vi var ude at se en slags fort, og vi prøvede at finde den lille havfruestatue, men vi så den ikke! Der var en slags flod, som vi ikke kunne komme over. Vi så en masse turistbusser og tænkte, det måtte være der, men der var ingen måde at komme derhen. Så vi gik ud og drak kaffe. Så har vi været i Aarhus. Det er også et rart sted. Vi fandt en god vinylbutik og nogle gamle instrumenter. Der gik vi også en lang tur, selvom det regnede ad helvede til.

Mit sidste spørgsmål handler også om Danmark, fordi det er et stykke tid siden, I har spillet her, så har I planer om at komme tilbage snart?

Oppu: Vi har en Europatour til januar, og jeg tror, vi kommer til Danmark. Jeg er ikke sikker, men jeg sværger, at jeg har set København på listen. Jeg bliver ikke hængt over at sige det, men jeg er meget sikker på, at København var på listen. Det bliver en fed oplevelse, det lover jeg. Jeg kan ikke afsløre mere, men det bliver fedt.

Det glæder jeg mig til. Tak for snakken!

 

 

Let me start with your new album Queen of Time; how would you describe it with one word?

Oppu: With one word? Ehm, well it’s bombastic. 

That is a good word. Bombastic is a nice word

Oppu: Yeah, it is, it is. And it describes the album alright. But maybe ambitious would be even better because you can be bombastic without being ambitious, so I choose the latter one. 

Was there a theme behind Queen of Time?

Oppu: I guess there were not a particular theme in it. I’m the wrong person to ask, because I don’t write the lyrics but we have Tomi as a lyricist. He’s been working with Amorphis for a long time and he’s kind of making the lyrics in the way of the folklore book called Kalevala which we used already back in the 90’s. So he’s trying to... no no, he is creating a kind of timeless lyrics that are a little inspired by Finnish folklore. Yeah, Finnish folklore a little bit, and also in my opinion the lyrics shouldn’t be explained too much because after all, they are meant to touch you on a personal level, somehow and if you create some kind of theme in the lyrics, it kind of ruins the idea of letting people find their own meaning from the lyrics. So therefore, I wouldn’t like to explain them too much. I personally make my own interpretation of the lyrics of any band, I’m listening to.

Regarding theme, I was also thinking about the way, the music feels and sounds?

Oppu: Yeah, that’s the point. I think all of our music is timeless, we don’t follow the trends, we don’t add any modern elements to our music, because we just do everything we feel like and we’re not an ordinary metal band in any form. We play every kind of music: classical rock, progressive rock, some oriental stuff and we just put it to the metal stage. And I don’t think we’ve been like copying any modern metal players at all actually. I’m into playing classic rock myself: Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, but when it comes to Amorphis I just play the music with thoughts and influences by some of the greats like Roger Waters, Jack Bruce or whoever and the same goes with the other guys as well. They have also listened to, but not taken too much influence from say Yngwie Malmsteen, Eddie Van Halen or any other… I’m not a fan of modern music, so it’s hard for me to even name any modern guitar players, but yeah we learned to play music in the early 90’s while we were getting into progressive rock and that’s where our influences come from, so therefore the music is timeless and the lyrics should be timeless as well and that’s all that matters after all. Music and the lyrics fits together and then if people can relate to both, they can get good feeling from the music, relate to the lyrics, and find something personal from them.

That transitions very well into my next question, which is: what makes your band stand out from other Finnish metal bands?

Oppu: Well, we are not influenced by metal players. We play metal music but we admire musicians from various genres. Mainly progressive rock and classic rock and even electronical music! For example, when I listened to Pink Floyd, I played along with that and that’s where our influences are coming from: playing. And still we’re into playing metal music. And that’s what makes Amorphis different from other bands. And maybe we’re just a bit more open minded. You will listen to other metal bands, they’re strictly metal music, and you can’t find anything else there. It’s fast playing and really modern production, but that hasn’t been the case with our music ever.

You’re also an old band. Why and how do you think your band has gotten this old?

Oppu: That’s hard to say… I think the critical point was somewhere around the late 90’s where Esa told me “just want to carry on” even though there were some difficulties business-wise or carrier-wise. That was the main thing. And I think Amorphis has been a relevant band, very relevant. In fact, more relevant than in the late 90’s, you know? We still enjoy playing together, we are excited about the music we’re composing and we’re excited to find new influences. We’re always seeking for new and we try to let them inspire our music and we’re also keen to try new things. Like on Queen of Time we have a choir, orchestra and female vocals and stuff like that. We haven’t stuck to any kind of style. Of course, the root is always there but we are curios to try new things all the time. We enjoy each other’s company and playing with each other and that’s the main thing. That’s the first thing to be sure of in order to maintain a long carrier.

To take a quick break from regular interview questions, I will just ask you: what’s your favorite pizza?

Oppu: (laughing) Well it might be this Finnish invention like kebab, but a vegan version of it, because I’m vegan. There should be vegan kebab, mushrooms, olives and some vegan cheese. That’s it. Good for hangovers. We always have an after-show-pizza after a gig. So, I’m not really too interested in eating pizza between the tours.

Talking about tour life: Do you have any funny stories from life on the road, that you’d like to share?

Oppu: Nowadays it’s kind of boring because we don’t drink that much any longer because we are in our fifties. We’re old guys, we cannot use alcohol like we used to anymore. But back in the days we had lots of funny moments, which are kind of hard to recall for certain reasons. I’ve fallen from stage a couple of times and that was funny, ha ha. It’s hard to come up with funny stories immediately, but we get together and have a couple of beers and tell funny stories. Touring is not as glorious as people seem to think. Lots of waiting. And a few funny moments, but it’s hard to come up with specific ones.

When you’re touring, are you visiting any tourist attractions or anything specific for the country you’re in?

Oppu: Yeah, all the time! In every town we are trying to find a vintage thing or instruments stores and we are going to attractions wherever. It has also changed over the years. Back in the days we just stayed in the bus or the backstage, but now we get up quite early and go to see the city, because we have a decent road crew, so we don’t need to sound checks, and we can just entertain ourselves by sightseeing.

Have you seen anything cool in Denmark? I know you were here last year.

Oppu: Yeah! We had long walk. We went to some kind of fortress and we tried to find that small statue of the mermaid, but we didn’t see it! There was some kind of river, we couldn’t cross. We saw lots of tourist busses and thought it had to be there but there was no way to get there. So, we just went for a coffee. Then we were in Aarhus. That’s a nice place as well. We found a nice vinyl shop and some old instruments. We also had a long walk there although it was raining like hell.

My final question is also about Denmark, because it’s been a little while since you’ve played here so are you planning on coming back soon?

Oppu: We’re having a European tour next January and I think we are coming to Denmark. I’m not sure, but I swear I have seen Copenhagen on the list. I’m not getting hanged from this statement, but I’m quite positive that Copenhagen was on the list. It’s going to be a great package, I promise. I can’t reveal more, but it’s a great package.

I’ll look forward to it. Thanks for the talk!

Tilføj kommentar