Marilyn Manson - WE ARE CHAOS

WE ARE CHAOS

· Udkom

Type:Album
Genre:Industrial metal
Antal numre:10

Officiel vurdering: 7/10

Brugervurdering: Vær den første til at stemme.

Den antikristne superstjerne

Manden, myten og ikonet Marilyn Manson har været i branchen mange år. Lige siden de gode gamle 90’ere, hvor han chokerede verden med sin provokerende og kontroversielle karakter, der dyrkede alt det forbudte – sex, stoffer og seriemordere. Mange myter og historier har fulgt Marilyn Manson, der går under det borgerlige navn Brian Hugh Warner, i mange år. Blandet andet at han efter signede skulle have sprøjtet heroin i sit eget øje og bortopereret sine ribben for egen tilfredsstillelses skyld. Alt det skulle siges at være spekulationer, og efterhånden fandt man ud af, at ham Marilyn Manson slet ikke var så farlig alligevel, men karakterdyrkelsen var i fokus, og det har den altid været i hans regi. Med hovedværket Antichrist Superstar, der gik platin, og som for alvor gav Warner kommerciel succes, har han ikke set sig tilbage siden da. Med en række heldige og ligeledes uheldige udgivelser kan han nu tælle sin ellevte langspiller WE ARE CHAOS med i repertoiret, og med det halvhjertede forsøg på foregående Heaven Upside Down kan det da kun gå fremad, eller hvad?

Et skridt frem

Først og fremmest, hvor er det dejligt med en trackliste, hvor der hverken indgår tal i stedet for bogstaver eller dollartegn i stedet for s’er. Hvor Mr. Manson virkede en smule identitetsforvirret på forrige album og nærmest var en remediering af tidligere udgivelser, tager han altså sig selv i nakken og mærker efter. For det er sgu okay at blive blød med årene, og selvom han ikke lægger sit frygtindgydende image fra sig og stadigvæk dyrker de okkulte tematikker, så er det faktisk et ret blødt album, vi har med at gøre. Og lad os nu for en gang skyld snakke om musikken og ikke fordums tider, for de er forbi.

Pladen begynder med ”RED BLACK AND BLUE”, der indledes med en panisk, dyster monolog, og slår over i en rå, post-punktet baslinje, der lægger grobund for nummeret med medrivende trommer. Det hele bygges mere energifyldt op med dobbelttracket vokal og fræserende guitarer i omkvædet og fungerer faktisk ganske groovende.

Inspirationen til David Bowie høres tydeligt i nummeret ”DON’T CHASE THE DEAD”, der giver associationer til både ”Ashes to Ashes” og ”Heroes”, forklædt i vanlig Manson stil med industrial elementer og dystre lag. Sangen er bygget op om et stærkt omkvæd, der heldigvis får lov til, med rette, at komme i fokus nummeret igennem og fremstår som en af pladens stærkeste sange.

Inspirationen fra fortidens giganter fortsætter på nummeret ”PAINT YOU WITH MY LOVE”, der med sin ”beatlesede” tilgang lyder som en gammel traver, man ikke helt kan placere, hvor man har hørt før. En ballade med nogle lidt mere hårde elementer, blandt andet et sjældent skrig, der overgår til en energiudladning i sidste tredje del, og man må sige, at han slipper helskindet igennem.

Der er faktisk mange positive takter at finde. Men på et nummer som ”HALF-WAY & ONE STEP FORWARD” (og ja, alle numrene skal skrives med stort!), bliver der ramt ved siden af. Med sin lige-ud-ad-landevejen og formelskårede klaverintro og ”champagne problems”, virker det både uinspirerende og gør umiddelbart hverken fra eller til på pladen.

Gedigen fanpleasing kommer der på ”INFINITE DARKNESS” med sin rent skårede industrial-formel, tæller en hviskende og underspillet vokal, fuzzede guitarer, ikke nær noget af hans bedste, men alligevel ganske solidt. ”KEEP MY HEAD TOGETHER” spiller på samme tangenter og viser også interessante, psykedeliske takter, der klæder albummet godt.

Konceptet intakt

Marilyn Manson kommer ganske fint i mål med sit ellevte studiealbum. Det ville være en skam at sige, at det er et metalalbum, og hvis det er det, man forventer, vil man blive skuffet, men det dystre, gotiske koncept er stadig intakt. Den oprørske mand, der har chokeret og provokeret i adskillige år, kan ikke blive ved med at overraske, men det er et fornøjeligt sammensurium af både inspirationer og karrierens hits and misses. Og det er faktisk et ganske fortræffeligt album at lytte til, ja, ligefrem hyggeligt flere steder. Mørkets fyrste lader ikke til at være så slem alligevel, ikondyrkelsen er stadig i højsædet, men måske det snart er tid til overgå til mørkets hyggemorfar.

The Antichrist Superstar

The man, the myth, the legend Marilyn Manson has been in the business for many years. Ever since the good old 90s, he has shocked the world with his provoking and controversial character, indulging in all the forbidden: sex, drugs and serial killers. Stories and myths have followed Marilyn Manson, whose legal name is Brian Hugh Warner, during his career. One of these goes that he reportedly injected heroin straight into his eyeball and removed a rib for the possibility to pleasure himself. All of this were mere speculations about the mysterious Marilyn Manson, but gradually the riddles were solved and after all Manson wasn’t so dangerous, though the characterisation has always been the main focus.

His masterpiece Antichrist Superstar, which went platinum and gave Manson serious commercial Success and since then, he never looked back. With a row of both lucky and unlucky releases he now presents his 11th WE ARE CHAOS in his repertoire, following the half-heartedly Heaven Upside Down, it can only go upwards from here, or…?

One step forward

First and foremost, it’s great with a track list that doesn’t include numbers instead of letters or dollar signs instead of “s”. As Mr. Manson seemed a little confused about his own identity on the last album, which immediately was a copy of earlier albums, he really pulled himself together for this album and noticed who he is now. It’s okay to become soft over the years and even though he does not put away his terrifying image and still worship the occult thematics, WE ARE CHAOS is a pretty soft album. Oh well, let’s for once talk about the music and not the ancient times - they are over.

The album starts out with “RED BLACK AND BLUE” initiated by a panicked, sinister monologue continuing into a raw post punk bass line that sets the mood for the song together with captivating drums. It all builds up with an energy filled double track and milling guitars in the chorus. It’s all very groovy.

Mansons inspiration from David Bowie is clearly noticed in the song “DON’T CHASE THE DEAD” with obvious associations to both “Ashes to Ashes” and “Heroes”. The song is disguised in the usual Manson style with industrial elements and gloomy layers. It is built up around a strong chorus which fortunately is allowed, rightly, a certain focus throughout and appears as one of the album’s strongest songs.

The inspiration from giants of the past continues on “PAINT YOU WITH MY LOVE” where a Beatles-like approach sounds like an old trotter you heards before, but cannot quite place. A ballad with some slightly raw elements, among them an infrequent scream turning into an energy discharge in the last third part, and it must be admitted that Manson gets away with it. 

There are actually many positive beats to be found but on a song like “HALF-WAY & ONE STEP FORWARD” (and yes... all songs have to be written in capital letters!) Manson made a miss. With its straight off the highway formula cut piano intro and “champagne problems” it seems both uninspiring and does nothing good in particular for the album in total.

Solid fan pleasing enters on “INFINITE DARKNESS” with its clean cut industrial formula a whispering, underplayed vocal and fuzzy guitars doesn’t count as any of his best material but is still pretty solid. “KEEP MY HEAD TOGETHER” plays the same keys and shows interesting, psychedelic beats which dress the album well.

Intact concept

Marilyn Manson enters the finish line with his 11th album. It would be a shame to state that it is a metal album, If that is what you expect, you will be disappointed, but the sinister and gothic concept is still intact. The rebel who shocked and provoked for multiple years cannot continue to surprise. Though it’s an enjoyable jumble of both inspirations and career hits and misses. All in all it is a quite excellent album to listen to, well, even pleasant on more occasions. Nevertheless, the lord of darkness doesn’t seem so scary. The icon worship is still in the spotlight, but maybe it’s time to move on to the cozy grandfather of darkness.

Tracklist

  1. RED BLACK AND BLUE
  2. WE ARE CHAOS
  3. DON'T CHASE THE DEAD
  4. PAINT YOU WITH MY LOVE
  5. HALF-WAY ONE STEP FORWARD
  6. INFINITE DARKNESS
  7. PERFUME
  8. KEEP MY HEAD TOGETHER
  9. SOLVE COAGULA
  10. BROKEN NEEDLE