Interview med Brady Deeprose

Brady Deeprose

Vi fik os en snak med Brady fra Conjurer omkring deres debut, 'Mire', deres kommende plade og deres kollaboration med bandet Pijn, 'Curse These Metal Hands'!

1: "Mire" har været ude i et stykke tid nu, og jeg tror ikke, jeg har set en eneste negativ gennemgang af det – men hvad var dine egne forventninger til reaktionen?

Helt ærligt forventede så vi ikke noget som helst – vi vidste, at vi havde skrevet et album, vi elskede, men troede ikke, vi ville få mere end et par mennesker, der var kommet for at se os, til at købe det og måske se et par shows mere. Bestemt ikke i det omfang, det er sket. At turnere i USA to gange på vores første album er så langt ud over, hvad vi troede var muligt, at det faktisk er grinagtigt!

2: Det virker, som om sociale medier virkelig har spillet en stor rolle for Conjurer, fra Matt Heafy der spreder ordet, til Holy Roar der laver en masse reklame – men hvad synes du om denne postmoderne måde at kommunikere på?

Det slags afspejler den måde, vi alle er vokset op – at være i midten af tyverne, ikke at have gået i en lokal skole, og at bo i en lille Midlands-y, størstedelen af min sociale interaktion, uden for koncerter, er via sociale medier. Dette er helt sikkert tilfældet for en stor del af min generation, så det er vel derfor, vi trives online. Men lokale spillesteder og scener forsvinder, så internettet bliver mere og mere relevant hver dag – og jeg vil sige selv, at du kan gøre så meget, som du vil online, men hvis du ikke er ude og spille shows, møde mennesker og rent faktisk gøre en indsats, så vil intet af det betyde noget. Det er sådan, du ender med rigtig gode musikere, der skriver og udgiver virale hits, men brænder ud og dør efter et par måneder, fordi de aldrig har spillet eller vist, hvad de kunne.

3: Jeg har set Conjurer beskrevet med en masse forskellige genreetiketter, alt fra sludge og doom til black og dødsmetal. Men hvordan betragter I jer selv, hvis I overhovedet bruger de etiketter, der er?

Vi plejer typisk at bruge ”UK Riff Music”, fordi vi er fra Storbritannien, vi skriver musik, og det har tendens til at være riffbaseret. Det føles lidt som en nem løsning, men vi forsøger at tage elementer fra alt, hvad vi lytter til, og jeg vil synes at en enkelt mærkat ville være lidt begrænsende.

4: Hvilke bands og musikere inspirerede jer til at samle instrumenter op i første omgang? Og hvad inspirerer jeres musik?

For mig personligt var Justin Hawkins fra The Darkness den første person, jeg så spille guitar i et rockband, og det blæste mig bagover. Jeg er en stor tilhænger af udryddelsen af guitarsoloer fra musikken (jeg kom til denne konklusion, efter at vi skrev en til et af vores numre, det gør vi aldrig igen), men The Darkness kommer med på min lille liste over undtagelser – hver solo fra denne første plade er perfekt placeret og smagfuld. Men mange år senere, når vi bevæger os ind på Conjurer-området, så er det bands som Gojira og The Black Dahlia Murder, der åbnede mine øjne for alt tungere end metalcore og var, tror jeg, det, der fik os til at lave det, vi gør, sammen med Down og Yob.

5: I har turneret med Rivers of Nihil, hvordan var det?

Forfærdeligt, de er forfærdelige mennesker og fortjener intet af den succes, de har modtaget fra det dumme album om ugler. Det var en joke! Jeg elsker komedie! Vi skylder Rivers of Nihil så meget for at tage en chance med os og tage os med til staterne på vores første tur derovre – de kæmpede hårdt for rent faktisk at få os med, og det har ændret vores liv. På vores første amerikanske tur havde vi ingen ret til at være så heldige – stort set alle shows var udsolgt eller tæt på, og vi fik mødt et væld af gode mennesker.

6: Hvad er jeres tanker om den moderne musikscene?

Musikken er et underligt sted. Der er så mange fantastiske festivaler i Storbritannien i øjeblikket, og vi har aldrig set så mange spændende turnéer der kommer til vores kyster – men ingen tjener penge på deres musik længere, så det er indlysende, at t-shirtsalg er det nye pladesalg. Liveshows er de nye pladebutikker – det er lidt underligt. Vi er heldige, at vi får lov til at spille over hele verden, men tanken om at leve af, hvad vi gør, har aldrig føltes mindre muligt. For mig er dette det bedste tidspunkt at være en musikfan og en virkelig mærkelig, modstridende tid til at være i et band.

7:  Er I begyndt at arbejde på jeres næste album?

Ja, og det tager en evighed Vi skriver meget langsomt og omhyggeligt, men er endelig begyndt at gøre fremskridt – forhåbentlig kan vi optage næste år? Ingen andre løfter end vi vil ikke udgive noget, før vi er tilfredse med det.

8: Så med hensyn til Curse These Metal Hands, hvordan startede hele denne idé om et musikalsk samarbejde?

ArcTanGent Festival og Holy Roar bad os om at være en del af et samarbejdsprojekt, der skulle udføres på ATG 2018. Vi sprang på og efter at have turneret med Pijn, så vidste vi, at det ville være noget, der ville blive sjovt! Efter den præstation gik overraskende godt, følte vi, at det ville være spild bare at lade sangene være, som de var, så vi arbejdede på dem i et par måneder mere, før vi indspillede alt i starten af 2019.

9: Hvor kom ideen om at navngive projektet efter en "Peep Show"-reference fra?

Helt ærligt, det var lidt af en joke fra en af de tidlige prøver – vi er alle store Peep Show-fans og naturligvis, som alle britiske bands gør, drøftede vi de bedste navne fra Jez og Hans’ band – CTMH er klart det bedste, og vi er det bedst mulige, som det navn kunne bruges til.

10: En ting er at skrive sange med dine egne bandkammerater, men at forsøge at skrive med et helt andet band – det må have været meget udfordrende?

Et komplet mareridt. Ikke kun afstanden mellem os, men det faktum, at vi har helt forskellige tilgange til processen. Conjurer er meget klinisk – vi skriver alt i Guitar-Pro, og det skal være perfekt før vi tager det til øvelokalet. Pijn har en langt mere organisk tilgang, de bygger på at spille og føle. CTMH endte med at blive en blanding af de to, som man kunne forvente. Vi startede med at skrive vores ideer ned, så jammede vi alle sammen, så gik vi ud i grupper og snakkede sammen – og sådan gik det frem og tilbage. Det var en frustrerende proces til tider, men i sidste ende var det utroligt givende at lave noget så anderledes.

11: Hvad lærte I af at arbejde med hinanden, i musikalsk forstand?

Fra Pijn lærte vi kunsten at give slip. Der er så mange ting, der bliver diskuteret ovre i Conjurer – vi skal have e-mailkorrespondancer, så vi kan diskutere en enkelt node i en akkord i timevis – og Pijns tilgang var langt mere afslappet. De ville give os mulighed for at bare sige ”Fuck det, ja, lad os prøve det”, eller at gå på kompromis med ideer, som vi ikke var 100 % med på, men det viste sig at være fantastisk. Denne form for naturlige samarbejdstilgang er så tydelig i deres musik – du kan høre, hvordan lag bliver tilføjet og føle den naturlige udvikling i hver sang: Jeg vil gerne tro, at dette er noget, man kan høre på den næste Conjurer-album, men baseret på nogle af personlighederne i bandet synes dette usandsynligt.

12: Hvis du skulle beskrive "Curse These Metal Hands" med et ord, hvad ville det ord være?

Glæde.

13: Kan vi forvente en "Curse Disse Metal Hands 2"?

Helt ærligt, sandsynligvis. Vi vil begge gerne udgive vores egne plader først, og så, hvis vi har tid og inspiration, er der intet, der kan stoppe os.

1: “Mire” has been out for about for a while now, and I don’t think I’ve seen a single negative review of it – but what were your own expectations to the reaction? 

Honestly we didn’t expect anything at all - we knew we’d written an album we loved but didn’t think we’d get more than a few people that had come to see us buying it and maybe a few more shows. Certainly, nothing to the extent that has happened. To be touring the USA twice on our first record is so far beyond what we thought was possible it’s actually hilarious. 

2: It seems as if social media has really played a big role for Conjurer, from Matt Heafy spreading the word and Holy Roar doing a lot of advertising – but what do you think of this postmodern way of communication?

It kind of mirrors the way we’ve all grown up - being in my mid-twenties, not having gone to a local school, and living in a small Midlands town, the majority of my social interaction outside of gigs is via social media. This is certainly the case for a large section of my generation so it kinda stands to reason that we would thrive in the online realm. With local venues and scenes disappearing, the internet becomes more and more relevant every day - I will say though, you can do as much as you like online but if you aren’t out playing shows, meeting people and putting the work in on the ground, none of it will mean a thing. It’s how you end up with really good musicians writing and releasing viral hits that peter out and die after a few months because they’ve never played and shows. 

3: I’ve seen Conjurer described with a lot of different genre-labels, from sludge and doom to black and death metal. But what do you consider yourselves if you even use labels that is?

We typically go with UK Riff Music because we’re from the UK, we write music and it tends to be riff-based. It feels a bit like a cop-out, but we try to take elements from everything we listen to and I’d suggest that any single tag would be a little reductive. 

4: Which bands and musicians inspired you all to pick up instruments in the first place? And what inspires your music? 

For me personally, Justin Hawkins from The Darkness was the first person I saw play guitar in a rock band, and it blew my mind. I’m a big supporter of the eradication of guitar solos from music (I came to this conclusion AFTER we put one in one of our tracks, never again) BUT The Darkness make my small list of exceptions - every solo from that first record is perfectly placed and tasteful within context. Moving forward many years, moving into Conjurer territory, bands like Gojira and The Black Dahlia Murder opened my eyes to everything heavier than metalcore and were, I guess, the jumping off point for what we do, alongside Down and Yob. 

5: You’ve toured with Rivers of Nihil, what was that like?

Terrible, they’re awful people and deserve none of the success they have received off the silly album about Owls. That was a joke! I bloody love comedy! We owe so much to Rivers of Nihil for taking a chance on us and bringing us out to the States for our first tour over there - they fought hard to actually get us onto that run and it has changed all of our lives. For a first US tour, we had no right for it to go that well - pretty much all of the shows were sold out or close to and we got to meet a ton of great people. We return for a month in a week’s time and it won’t be the same without being on the road without them. Jared often screams like a goat. 

6: What are your thoughts on the modern music scene?

Music’s in a weird place. There are so many fantastic festivals within the UK at the moment and we’ve never seen so many exciting tours coming through our shores - but no one is really making money from their music anymore so it stands to reason that shirt sales are the new record sales. Live shows are the new record stores - it’s kind of weird. We’re lucky that we get to go and play all over the world but the idea of us making a living from what we do has never felt less possible. To me, this is the best time to be a music fan and a really strange, conflicting time to be in a band. 


7: Have you begun working on your next album?

Yes, and it’s taking forever. We write very slowly and meticulously but are finally starting to make progress - hopefully we can record next year? No promises other than we won’t release anything until we’re happy with it. 


8: So, regarding Curse These Metal Hands, how did this whole idea of the collaboration start?

ArcTanGent Festival and Holy Roar asked us to be part of a collaborative project to be performed at ATG 2018. We jumped at the chance and having toured with Pijn, it was something we knew would be a lot of fun. After that performance went surprisingly well, we felt it would be a waste to just leave those songs as they were, so we worked on them for a few more months before tracking everything at the start of 2019. 

9: Where did idea of naming the project after a “Peep Show” reference come from? 

Honestly this was a bit of a joke from one of the early rehearsals - we’re all big Peep Show fans and naturally, as every British band does, discussed the best names of Jez and Hans’ band - CTMH is clearly the best one and we are the best possible thing that name could be used for. 

10: One thing is writing songs with your own bandmates, but trying to write with a completely different band – that must’ve been quite the challenge?

Complete nightmare. Not only the distance between us but the fact that we have completely different approaches to the process. Conjurer is very clinical - we write everything in guitar pro and perfect it before we take it to the rehearsal room. Pijn take a far more organic approach, building on live jams and feel. CTMH ended up being a mixture of the two, as you’d expect, with us starting with ideas tabbed out and then jamming them all together as a group and going back and forth like so. It was a frustrating process at times but ultimately rewarding, getting to create something so different from our day jobs. 

11: What did you learn from working with each other, in a musical sense?

From Pijn, we learnt the art of letting go. There are so many things that get argued over in Conjurer - we’ll have email chains debating a single note in a chord for hours - and Pijn’s approach was far more relaxed. They’d allow us to just go, ‘Fuck it, yeah, let’s try that’ or to compromise on ideas that we weren’t 100% in on but turned out to be fantastic. This kind of natural, collaborative approach is so evident in their music - you can hear how layers were added and feel a natural evolution in every song: I’d like to think this will carry over onto the next Conjurer record but based on some of the personalities within the band, this seems unlikely. 

12: If you were to describe “Curse These Metal Hands” with ONE word, what would that word be?

Joy

13: Could we expect a “Curse These Metal Hands 2”?

Honestly, probably. We’re both going to release our own records first and then if we have the time and the inspiration, there’s nothing stopping us.