Interview med Ashkan Avagchuud fra Nine Treasures

Nine Treasures Nine Treasures

I forbindelse med det nye album, Awakening from Dukkha, fik vi en snak med manden bag Nine Treasures!

1: Kort tid før I udgav Awakening from Dukkha, annoncerede I, at I ville slette jeres tre oprindelige udgivelser. Var det en svær beslutning, eller var det noget, I havde tænkt over længe?

Ashkan: Det var noget, jeg begyndte at tænke på for flere måneder siden. Jeg forklarede det et par gange på vores Facebookside, og jeg tror, at folk forstår det, nu hvor albummet er ude, for produktionsforskellen mellem de nye og de gamle indspilninger er enorm.

2: Jeg har personligt aldrig været i Mongoliet, men på en eller anden måde fanger jeres musik virkelig essensen af de enorme græssletter og den evige blå himmel – har landskabet inspireret musikken?

Ashkan: Lige for god ordens skyld, så er vi fra det Indre Mongoliet, som er en del af Kina, men der er stadig græssletter. Jeg ved ikke, om det har inspireret musikken eller ej, måske en smule?

3: The Hu har for nylig formået at gøre ”mongolsk metal” til et fænomen på verdensplan, er det noget, der har påvirket jer som band? Har I følt en stigning i interessen for jeres band?

Ashkan: De har virkelig gjort det godt, vi er meget stolte over dem. Det har helt klart hjulpet på det, men ikke så meget, som man skulle tro. Jeg tror stadig, vi er nødt til at arbejde hårdere for at få vores band til at brillere og skille sig ud. Liveshows er en virkelig god måde at gøre det på, men desværre bliver det nødt til at vente, til COVID-19 er overstået

4: Jeg læste for nylig i et interview, at din konvertering til buddhisme har spillet en stor rolle i forhold til Awakening from Dukkha. Hvordan påvirker metalmusik og buddhisme hinanden, og hvad kan de to lære af hinanden?

Ashkan: Jeg elsker lyden af metalmusik og den buddhistiske livsstil. Jeg bruger lærdommen og tankegangen fra buddhismen, når jeg skriver metalmusik. Jeg mener ikke, det er to forskellige ting, alt man mixes, hvis man har lyst.

5: I udgav singlen “Bodhicitta” tilbage i 2019, en fremragende sang, men også noget anderledes end jeres sædvanlige musik. Kan vi forvente flere af den slags forandringer på jeres næste album?

Ashkan: Vi kommer ikke til at lave en ”Bodhicitta 2.0” eller et lignende projekt, det var en engangsaffære. Men det nye album kommer til at have en række forandringer – helt sikkert – for vores sangskrivningsevner har forbedret sig dramatisk. Jeg taler ikke om en forandring i forhold til musikken, for vores setup og lyd er den samme som før. Det vil kun være på en superfed måde, og vi er virkelig spændte på det.

6: I spillede et show i Danmark tilbage i 2015, hvad tænker du om Danmark og det danske publikum?

Ashkan: Det var supersjovt, vi var en virkelig sen tilføjelse til showet. Men organisatoren bød os velkommen, og det satte jeg pris på. Publikum var ikke komplet vanvittige, men jeg ved, at de nød vores musik, fordi de gav os de mest højlydte råb og klapsalver efter hvert nummer.

7: Hvilke andre mongolske metal bands vil du anbefale folk, der gerne vil lære mere om genren?

Ashkan: SULD, HURD og EGO FALL. De er alle fantastiske bands.

8: Sammenlignet med andre mongolske metal bands har I ikke det store fokus på strubesang. Er det et bevidst valg?

Ashkan: Årsagen er virkelig simpel, jeg prøvede at lære det, men indså, at jeg ikke kunne mestre teknikken.

9: Mongoliet er langt, langt væk fra Europa, så jeg tvivler på, at mange europæere ved meget om Mongoliet. Hvilke fem ting ville du anbefale, hvis man tog dertil?

Ashkan: Hesteridning gennem græsletterne, drikke mælkete, spise boodog, besøge Lama Templet og slutteligt; snup en drink med mongolerne.

1: Shortly before releasing Awakening from Dukkha you announced that you’d delete the first three releases. Was that a tough decision or was it something you’d thought about doing for a while?

Ashkan: It was something I started thinking about months ago. I explained it few times on our Facebook page and I think people understand it now that the album is out; it’s really a huge production gap between the new and old recordings.

2: I’ve never been to Mongolia myself, but somehow your music really captures the essence of the vast grasslands and the eternal blue sky – does the landscape inspire the music?

Ashkan:  I need to clear one thing that we are from Inner Mongolia which is a region of China, but it still has grasslands. I don’t know it inspired our music or not, maybe a little.

3: The Hu recently managed to make “Mongolian metal” a worldwide phenomenon, is that something that has affected you as a band? Have you felt an increase of interest?

Ashkan:  They really did a good job; we are very proud of them. It definitely helped us gain more traction, but not so much. I think we still need to work harder to make our band shine and stand out. Live shows are a really great way to do that, but sadly that will have to wait until COVID-19 is over.

4: I read in a recent interview, that a big part of Awakening from Dukkha was your recent conversion to Buddhism. How does Buddhism and metal music affect each other? Can the two learn from each other?

Ashkan:  I love the sound of the metal music and the lifestyle of Buddhism; I use the Buddhist mindset and principles when writing metal music. They are not different things in my opinion, everything is mixable if I wish.

5: You released the single “Bodhicitta” in 2019, a great song but also somewhat different from your usual music. Can we expect more of such changes when you release a new album?

Ashkan:  We will not do a “Bodhicitta 2.0” or another project like that, it was just a onetime thing. But the new album will have a lot of changes - for sure - because our songwriting skills have dramatically improved. I’m not talking about a change like in directional way, the setup and the tuning is still the same as before. It will be only in an awesome way and we are really excited about it.

6: You played a gig in Denmark back in 2015, what did you think of Denmark and the Danish audience?

Ashkan:  It was great fun, we an extremely late addition to the show. But the organizer still welcomed us, I really appreciate that. The crowd wasn’t too crazy, but I knew they were really enjoying our music, because they gave us the loudest shout and claps after every song.

7: Which other Mongolian metal bands would you recommend to people wanting to learn more about the genre?

Ashkan:  SULD, HURD and EGO FALL. They are all amazing bands.

8: Compared to other Mongolian metal bands, you don’t focus too much on throat singing, is that deliberate choice?

Ashkan:  The reason is really simple; I tried to learn throat singing but realized I couldn’t master it.

9:  Mongolia is far, far away from Europe, so I doubt many Europeans know a lot about Mongolia. What would be the top five things to do, if one traveled to Mongolia?

Ashkan:  Horseback riding in the grasslands, drink the milk tea, try the boodog, go to the Lama Temple and finally; have a drink with the Mongols.