Interview med Hallatar

Hallatar

Med rod i dyb sorg har Juha Raivio startet Hallatar. Vi har fået en snak med Juha om deres musik og livets dystre sider.

Interviewet er inddelt i to sektioner. Første del er til hele bandet, og fra overskriften "Juha" vil spørgsmålene være rettet personligt mod Juha, da dette er et meget personligt projekt fra hans side.

Tak fordi du tager dig tid til at snakke med os. Til at starte med, vil du introducere bandet for læserne? Hvem er Hallatar?

Tomi Joutsen: Vokal

Gas Lipstick: Trommer

Juha Raivio: Guitar, bas og keyboard

Hvad er meningen bag navnet Hallatar?

Navnet er et meget gammelt finsk, poetisk ord, der kan oversættes til “frostens dronning.”

De fleste metal- og rock-fans ved, hvem hver enkelt af jer er og er sikkert nysgerrige omkring, hvordan og hvorfor Hallatar blev “født”?

Juha: Jeg skabte Hallatar. Teksterne og musikken er min livspartner, Aleah Liane Starbridges’, som døde sidste år. Aleah var forsangeren i Trees of Eternity, der var mit og hendes band, og vi udgav ét album. Så jeg ville finde en måde at udgive mere af hendes lyrik og noget af hendes musik på. Dette blev som Hallatar.

Hver af jer har erfaring fra meget succesfulde bands. Vil Hallatar være påvirket af indflydelse fra disse bands, eller vil I prøve at undgå det og følge en helt ny vej?

Juha: Alle i bandet vil medbringe deres egen spille- og skrive-stil, så selvfølgelig vil der være spor fra hvert band at finde i musikken. Personligt håber jeg på det, da jeg er stor fan af HIM og Amorphis.

Hvordan vil Hallatar bidrage til genren?

Juha: Vi vil bidrage til genren med total ærlighed, hjerte og sjæl i musikken og lyrikken. Dette album kunne ikke blive mere ærligt og personligt.

Hvad med prdouktionsdelen? Hvordan har færden med at sætte de musikalske dele sammen været?

Juha: Jeg skrev al musikken på én uge, og efterfølgende ændrede jeg absolut intet af det. Det var planen, da jeg startede med at skrive albummet, og det var det, jeg gjorde. Det hele blev indspillet meget hurtigt, for at bibeholde sjælen og hjertet i musikken, og undgå alt, der kunne medføre, at sjælen i musikken ville blive tabt ved at overindspille og tænke i studiet.

I har udgivet den første video, “Mirrors”. Hvad er tanken bag videoen?

Juha: Den handler om at stole på sit eget indre lys og finde sandheden indeni.

Coveret til “No Stars Upon the Bridge” er både utrolig smukt, men samtidig også ret dystert. Hvad var tankerne bag det?

Juha: Det er et lidt for personligt spørgsmål. Når man kender til historien bag albummet, tror jeg, at meningen er ret tydelig med de to svaner.

Heike Langhans medvirker på sangen, “My Mistake”. Hvad er årsagen til, at hun er blevet en del af sangen?

Juha: Aleah var gode venner og sjælesøster med Heike, og de planlagde altid at lave musik sammen en dag. De er også begge to fra Sydafrika, har meget ens stemmer og har begge et meget lignende syn på verden. Jeg ville have, at hun skulle synge og tale på albummet, da jeg ved, at det var det, Aleah ville have ønsket, og det var meget vigtigt for mig at bringe dem sammen på albummet på denne måde, da jeg også elsker Heikes stemme. Hun er en fantasisk kunstner og vidunderlig person.

Er der nogle tanker omkring turné? Og kan vi forvente koncert i Danmark?

Juha: Vi vil gerne turnere lidt eller måske lave nogle specialkoncerter, men Amorphis udgiver nyt album næste år, og Tomi får meget travlt med det, så det bliver nok svært at finde tid til Hallatar-koncerter, men vi håber der kommer nogen næste år.

JUHA

Først fremmest kondolerer vi dybt for dit tab af Aleah.

Vil du fortælle lidt om dine personlige tanker og idéer omkring Hallatar?

Jeg har lovet Aleah og mig selv at give så meget af hendes musik og hendes ord til verden, som jeg personligt kan. Efter udgivelsen af Trees of Eternitys album, var det her den næste del af dét løfte, der skulle udføres. Jeg er ved at arbejde på Aleahs soloalbum, som jeg håber på at udgive næste år eller i 2019, men det er mest vigtigt for mig at lade folk kende til den utrolige sanger og kunstner, Aleah. Hendes magiske stemme og ord skal høres, og derfor startede jeg Hallatar op som næste skridt.

I et andet interview nævner du, at du har samlet digte og tekster af Aleah siden hendes tragiske død sidste april. Hvordan har du inkorporeret dem i Hallatar-projektet?

Jeg ledte efter lyrik, som en mand ville kunne synge, da jeg virkelig ønskede, at Tomi skulle lave vokalen på albummet. Der er meget af Aleahs lyrik, der ikke er blevet brugt, og jeg har valgt det, som jeg har følte var ment for dette album.

Det må have været en emotionel rejse at arbejde med Hallatar. Hvordan har du det nu, hvor det skal til at udgives?

Jeg ville ønske, jeg aldrig skulle udgive et album som dette i mit liv, men nu hvor jeg skulle… så føles det godt, som en del af det løfte jeg gav Aleah, men på samme tid føles det også som at stikke sig selv i hjertet.

“No Stars Upon the Bridge” opstod af tragiske omstændigheder, og det er helt sikkert en emotionel kreation. Hvad håber du, lyttere vil få ud af det? Hvilke følelser prøver du at ramme i mennesker?

Aleah ønskede altid at nå ud til mennesker med de ord og den musik, der blødte fra sårene i hendes hjerte. Jeg ønsker virkelig,  at folk ikke er bange for at omfavne denne og Trees of Eternitys musik. Selvom det er meget råt og grusomt, tvinger det dig til følelsesmæssigt at kigge direkte ind i mørket, og kun ved at kigge direkte ind i mørket er du i stand til at se lyset på den anden side. Jeg ønsker, at mennesker vil finde dette ved ikke at vende deres blik væk.

Tomi og Gas er også en del af Hallatar. Hvad er årsagen til, at valget faldt på de to herrer?

For det første er de blandt mine gode venner, og jeg ved, at de putter 100% af deres sjæl i den musik, de laver. Jeg ville ikke nøjes med mindre end personer, der kan udtrykke deres hjerte, når de spiller og synger, og Tomi og Gas er fuldstændig forbundet med deres musik igennem deres hjerter. Du kan virkelig høre på albummet, at intet er falsk, ikke én eneste tone.

Albummet er en smuk måde at ære Aleah på. Nu hvor det er færdigt, føler du så, at Hallatars formål er opfyldt, eller er det her kun begyndelsen på bandet?

Vi håber alle, at der vil komme mere Hallatar-musik i fremtiden, men lad os se på det. Håbe på det bedste. Jeg ville elske at lave mere musik med dem og også turnere og på den måde fejre Aleahs flamme.

Tak skal I have for jeres tid, og tak for den emotionelle rejse, som er Hallatar!

Mange tak for jeres støtte, og alt det bedste til jer.

INTERVIEW WITH JUHA FROM HALLATAR

 

We have chosen to arrange this interview in two sections. One for the whole band and one to Juha 

Thank you for taking the time to talk to us. As a start, would you introduce yourselves to our readers? Who is Hallatar?

Tomi Joutsen vocals

Gas Lipstick drums

Juha Raivio Guitar, bass and keys

What's the reason behind the name, Hallatar?

The name comes from very old Finnish poetic word that could be described as a "Queen of the Frost".

Most metal and rock fans know who each of you are, and are probably curious about how and why Hallatar was "born"?

I formed Hallatar the lyrics and the music of my life partner Aleah Liane Starbridge who died last year. Aleah was a lead singer and songwriter of Trees of Eternity that was mine and hers band and we released one album. So I wanted to find a way to release more of her lyrics and some of her music too. This became as a Hallatar.

Each of you have experience from highly successful bands. Will Hallatar show shades of influence from those bands or do you want to avoid it and take a very different path?

Everyone in the band will bring their own personal playing and writing style, so of course you can hear traces of each band in the music. I personally hope so as I am big fan of HIM and Amorphis anyways.

How will Hallatar contribute to the genre?

We will bring total honesty, heart and soul of the music and lyrics in the genre. This album could not be more honest and personal.

What about the production part? How has the journey of putting the musical parts together been?

I wrote all the music in a week and I didn't change absolutely anything of it afterwards, that was my plan when I started to write this album and that is what I did. Everything was recorded super fast to keep the soul and heart in the music and avoid everything that would lose the soul of the music by over recording or thinking in the studio. The music is raw and honest as it should be.

You released the first video, Mirrors, what is the thought behind the video?

It is about trusting your own inner light and find the truth within.

The cover of "No Stars Upon the Bridge" is both incredible beautiful but equally somber. What where the thoughts behind this?

This is bit too personal question, knowing the story behind this album I think it will be pretty clear about two swans.

Heike Langhans is featured in the song "My Mistake". What lies behind the reason for making her part of this song?

Aleah was a very good friend and a soul-sister with Heike and they planned always to do music together one day. They both are also from South-Africa and have similar voices and very similar way of looking the world and beyond. I wanted her to sing and talk on the album as I know Aleah would want her to, and it was very important for me to bring them together on the album like this as I love Heike's voice too. She is such amazing artist and a wonderful person too.

Is there any thoughts regarding tours? And can we expect Denmark?

We would want to do some touring or at least some special gigs. But Amorphis is going to release new album next year again and Tomi will be super busy with them, so it might be quite hard to find time to do many Hallatar gigs. But we hope there will be some next year at least.

JUHA

First of all, our deepest condolences for you loss of Aleah.

Could you tell us about your personal thoughts and ideas of Hallatar?

I made promise to Aleah and to myself to bring as much of her music and words to the world as I personally can. After releasing Trees of Eternity album this was next thing to do on that promise. I am working on Aleah's solo album that I hope to release next year or 2019, but it is most important thing for me to let people know this amazing singer and artist called Aleah. She and her magical voice and words needs to be heard. That is why I put up Hallatar next.

In another interview you mention that you have collected poems and texts by Aleah since her tragic death in April last year. How have you incorporated this into the Hallatar project?

I looked for lyrics that a man could sing as I really wanted Tomi to do the vocals on this album. There is a lot of Aleah's lyrics that have not been used and I chose the ones that I felt are meant for this album.

It must have been an emotional journey to work with Hallatar, how do you feel now that it is about to be released?

I wish I never would have to release album like this in my life, but now I had to do it.. It feels good as a one part of the promise made to Aleah to have this album out but at the same time it feels like stabbing your self in the heart.

"No Stars Upon the Bridge" arose from a tragic event and surely it's a very personal creation. What do you hope listeners will get out of it? What emotions are you trying to reach in people?

Aleah always wanted to reach people with the words and music that was bleeding out from the wounds of her heart. I really wish that people are not scared to really embrace this and Trees of Eternity music as even it is very raw and cruel emotionally it will force you to look straight into the darkness. And only by staring straight into the dark you can start to see the light on the other side. I wish people find this by not turning their eyes away.

Tomi and Gas are also part of Hallatar, what is the reason behind the choice of these two gentlemen?

First of all they are good friends of mine and I know both of them give 100& of their soul into the music they do. I wanted nothing less than people who can express their heart through their playing and singing and Tomi and Gas are absolutely connected to the music through their hearts. You can really hear it on the album that nothing is faked, not even one note.

The album is a beautiful way to honor Aleah. Now that it's done do you feel like Hallatars purpose is complete or is this just the beginning of the band?

We all hope that there will be more Hallatar music in the future, but lets see about it hope for the best. I would love to do more music with them and also tour and celebrate Aleah's flame like this.

Thanks guys, for your time and thank you for a very emotional journey that is Hallatar!

Thank you a lot for your support and all the best to you.